Wzory dokumentów

Już nie musisz tworzyć dokumentów od zera! Mamy dla Ciebie katalog z ich wzorami. Znajdziesz tutaj m.in. szablon wypowiedzenia umowy o pracę, dokumenty wynikające z RODO czy formularze z zakresu księgowości i podatków. Przygotowaliśmy je we współpracy z zaufanymi partnerami i naszymi ekspertami. Już teraz korzystaj z zebranych przez nas szablonów lub na ich podstawie opracuj własne. Wszystkie wzory dokumentów udostępniamy w edytowalnym formacie, co umożliwi Ci szybkie dopasowanie ich do wymagań Twojej firmy.

 • Pobierz plikdoc(43KB)Wz�r dokumentu Umowa o pracę pobierz dokument Umowa_o_prace.doc otwiera się w nowym oknie
  Pobierz plikpdf(313KB)Wz�r dokumentu Umowa o pracę pobierz dokument Umowa_o_prace.pdf otwiera się w nowym oknie

  Umowa o pracę

  Jeśli chcesz zatrudniać pracownika, skorzystaj z tego dokumentu. Wzór umowy o pracę zawiera najważniejsze elementy, które jasno definiuje Kodeks pracy. W tym typie umowy pracownik ma najwięcej praw, z kolei pracodawca liczne obowiązki. Po jej podpisaniu nawiążesz tzw. stosunek pracy, co oznacza, że musisz określić m.in. wysokość wynagrodzenia, miejsce wykonywania pracy czy jej czas.

  28.04.2023
 • Pobierz plikdoc(51KB)Wz�r dokumentu Umowa zlecenie pobierz dokument Umowa_zlecenie.doc otwiera się w nowym oknie
  Pobierz plikpdf(192KB)Wz�r dokumentu Umowa zlecenie pobierz dokument Umowa_zlecenie.pdf otwiera się w nowym oknie

  Umowa zlecenie

  Wzór umowy zlecenia to dokument, który reguluje prawa i obowiązki zleceniodawcy i zleceniobiorcy w związku z realizacją danego zlecenia. Umowa ta jest umową cywilnoprawną i dotyczy wykonania określonej czynności. Może mieć charakter odpłatny lub nieodpłatny. Przedstawiony wzór zawiera szczegółowe elementy dotyczące przedmiotu zlecenia oraz wynagrodzenia za wykonanie zlecenia.

  28.04.2023
 • Pobierz plikdoc(40KB)Wz�r dokumentu Umowa o dzieło pobierz dokument Umowa_o_dzielo.doc otwiera się w nowym oknie
  Pobierz plikpdf(391KB)Wz�r dokumentu Umowa o dzieło pobierz dokument Umowa_o_dzielo.pdf otwiera się w nowym oknie

  Umowa o dzieło

  Tego typu umowę zawierasz z wykonawcą, który zobowiązuje się do wytworzenia określonego dzieła. Może to być np. zaprojektowanie logo. Jednym słowem wtedy, gdy liczy się konkretny rezultat. Jest to jedna z umów cywilnoprawnych, dlatego reguluje ją Kodeks cywilny. Wzór zawiera wszystkie niezbędne do jej zawarcia zapisy i elementy.

  28.04.2023
 • Pobierz plikdoc(35KB)Wz�r dokumentu Umowa zamiany pobierz dokument Umowa_zamiany.doc otwiera się w nowym oknie
  Pobierz plikpdf(306KB)Wz�r dokumentu Umowa zamiany pobierz dokument Umowa_zamiany.pdf otwiera się w nowym oknie

  Umowa zamiany

  Dokument zawiera niezbędne elementy, które wynikają z umowy zamiany. Stosuje ją się wtedy, gdy dwie strony zobowiązują się do przekazania sobie wzajemnie własności rzeczy. Ten typ umowy reguluje Kodeks cywilny przez przekierowanie do przepisów regulujących umowę sprzedaży. Powinna zawierać określone elementy, takie jak przedmiot zamiany, jego wartość czy termin przekazania.

  24.04.2023
 • Pobierz plikdoc(37KB)Wz�r dokumentu Umowa o zakazie konkurencji pobierz dokument Umowa_o_zakazie_konkurencji.doc otwiera się w nowym oknie
  Pobierz plikpdf(552KB)Wz�r dokumentu Umowa o zakazie konkurencji pobierz dokument Umowa_o_zakazie_konkurencji.pdf otwiera się w nowym oknie

  Umowa o zakazie konkurencji

  Tego typu umowa może być zawarta na czas zatrudnienia u danego pracodawcy lub po zakończeniu stosunku pracy. Reguluje ją Kodeks pracy. Musi mieć formę pisemną i być oddzielnym dokumentem albo klauzulą w umowie o pracę. Pracodawcy zawierają ją w celu ochrony własnych interesów. Umowa o zakazie konkurencji może być zawarta z każdym pracownikiem, przepisy nie narzucają ograniczeń w tym zakresie.

  24.04.2023
 • Pobierz plikdoc(32KB)Wz�r dokumentu Umowa darowizny pobierz dokument Umowa_darowizny.doc otwiera się w nowym oknie
  Pobierz plikpdf(310KB)Wz�r dokumentu Umowa darowizny pobierz dokument Umowa_darowizny.pdf otwiera się w nowym oknie

  Umowa darowizny

  Taką umowę sporządza się w momencie, gdy darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego przekazania części majątku lub określonej kwoty pieniężnej. Regulowana jest przez Kodeks cywilny i powinna mieć formę pisemną. W przypadkach darowizny: własności i użytkowania wieczystego nieruchomości oraz darowizny praw spółdzielczych – potrzebne będzie potwierdzenie jej aktem notarialnym.

  24.04.2023
 • Pobierz plikdoc(37KB)Wz�r dokumentu Umowa dzierżawy pobierz dokument Umowa_dzierzawy.doc otwiera się w nowym oknie
  Pobierz plikpdf(536KB)Wz�r dokumentu Umowa dzierżawy pobierz dokument Umowa_dzierzawy.pdf otwiera się w nowym oknie

  Umowa dzierżawy

  Umowa dzierżawy to umowa pomiędzy właścicielem przedmiotu umowy (dzierżawcą) a osobą lub firmą (dzierżawcą), która wynajmuje rzecz na określony czas i może pobierać pożytki z przedmiotu dzierżawy. Przedmiotem umowy mogą być np. rzeczy materialne, nieruchomości rolne czy prawa do patentów. Umowa ma na celu ustalenie warunków wynajmu, takich jak opłaty dzierżawne, warunki użytkowania nieruchomości, prawa i obowiązki stron, sposób rozwiązywania sporów oraz terminy trwania umowy.

  27.04.2023
 • Pobierz plikdoc(34KB)Wz�r dokumentu Pełnomocnictwo pobierz dokument Pelnomocnictwo.doc otwiera się w nowym oknie
  Pobierz plikpdf(501KB)Wz�r dokumentu Pełnomocnictwo pobierz dokument Pelnomocnictwo.pdf otwiera się w nowym oknie

  Pełnomocnictwo

  Jeśli prowadzisz firmę, możesz umocować wskazaną osobę do działania w Twoim imieniu w zakresie niektórych czynności. Pełnomocnik będzie mógł Cię reprezentować w określonych w dokumencie sprawach. Istnieją pełnomocnictwa ogólne, rodzajowe i szczegółowe. Dokument musi zawierać dane stron, zakres spraw lub czynności objętych pełnomocnictwem, okres jego ważności oraz warunki, na jakich pełnomocnik może z niego korzystać.

  27.04.2023
 • Pobierz plikdoc(43KB)Wz�r dokumentu Informacja o warunkach zatrudnienia pobierz dokument Informacja_o_warunkach_zatrudnienia.doc otwiera się w nowym oknie
  Pobierz plikpdf(551KB)Wz�r dokumentu Informacja o warunkach zatrudnienia pobierz dokument Informacja_o_warunkach_zatrudnienia.pdf otwiera się w nowym oknie

  Informacja o warunkach zatrudnienia

  W informacji o warunkach zatrudnienia określasz podstawowe warunki umowy o pracę lub innej formy zatrudnienia w Twojej firmie. W tym dokumencie trzeba musisz podać m.in.: informacje dotyczące wynagrodzenia, wymiaru czasu pracy, urlopów, świadczeń socjalnych, przepisów BHP oraz innych zasad obowiązujących w miejscu pracy.

  25.04.2023
 • Pobierz plikdoc(25KB)Wz�r dokumentu Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron pobierz dokument Rozwiazanie_umowy_o_prace_na_mocy_porozumienia_stron.doc otwiera się w nowym oknie
  Pobierz plikpdf(94KB)Wz�r dokumentu Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron pobierz dokument Rozwiazanie_umowy_o_prace_na_mocy_porozumienia_stron.pdf otwiera się w nowym oknie

  Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

  Gdy pracownik i pracodawca uzgodnią, że chcą zakończyć współpracę, ale nie ma podstaw do natychmiastowego rozwiązania umowy – mogą to zrobić za pomocą porozumienia. W przypadku tej opcji uzgadnia się dogodny dla obu stron termin. Dodatkowo rozwiązanie umowy za porozumieniem można podpisać w dowolnej chwili, bez podania przyczyny takiego działania.

  24.04.2023
 • Pobierz plikdoc(32KB)Wz�r dokumentu Referencje pracownika pobierz dokument Referencje_pracownika.doc otwiera się w nowym oknie
  Pobierz plikpdf(521KB)Wz�r dokumentu Referencje pracownika pobierz dokument Referencje_pracownika.pdf otwiera się w nowym oknie

  Referencje pracownika

  Jest to pisemna rekomendacja osoby, która jest lub była zatrudniona w Twojej firmie. Dokument powinien zawierać Twoją opinię na jej temat. Referencje są wystawiane na prośbę pracownika i mogą być przydatne w przyszłych rekrutacjach.

  25.04.2023
 • Pobierz plikdoc(35KB)Wz�r dokumentu Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach pobierz dokument Zaswiadczenie_o_zarobkach.doc otwiera się w nowym oknie
  Pobierz plikpdf(515KB)Wz�r dokumentu Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach pobierz dokument Zaswiadczenie_o_zarobkach.pdf otwiera się w nowym oknie

  Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach

  Tego typu dokumenty są potrzebne w konkretnych sytuacjach. Głównie podczas wnioskowania o kredyt lub kupowania produktów na raty. Wzór uwzględnia dane pracownika, najważniejsze dane o zatrudnieniu, a także wysokość wypłaty. W przypadku osób z obciążeniem komorniczym konieczne jest dodanie informacji o tym fakcie. Zaświadczenia muszą być potwierdzone podpisem osoby upoważnionej oraz firmową pieczątką.

  24.04.2023
 • Pobierz plikdoc(43KB)Wz�r dokumentu Skierowanie na badania lekarskie pobierz dokument Skierowanie_na_badanie_lekarskie.doc otwiera się w nowym oknie
  Pobierz plikpdf(532KB)Wz�r dokumentu Skierowanie na badania lekarskie pobierz dokument Skierowanie_na_badanie_lekarskie.pdf otwiera się w nowym oknie

  Skierowanie na badania lekarskie

  Jednym z Twoich obowiązków jako pracodawcy jest wysłanie pracownika na badania lekarskie - wstępne, okresowe lub kontrolne. Każde z tych badań można wykonać na podstawie wystawionego przez Ciebie odpowiedniego skierowania. Brak przeciwwskazań do wykonywania pracy potwierdza orzeczenie lekarskie.

  26.04.2023
 • Pobierz plikdoc(51KB)Wz�r dokumentu Świadectwo pracy pobierz dokument Swiadectwo_pracy.doc otwiera się w nowym oknie
  Pobierz plikpdf(575KB)Wz�r dokumentu Świadectwo pracy pobierz dokument Swiadectwo_pracy.pdf otwiera się w nowym oknie

  Świadectwo pracy

  Świadectwo pracy to dokument o ściśle określonej treści, który jako pracodawca wydajesz w związku z wypowiedzeniem lub wygaśnięciem umowy o pracę – niezależnie od jej rodzaju. Pamiętaj, żeby w dokumencie zawrzeć informacje dotyczące okresu pracy danego pracownika, zakresu jego obowiązków, zajmowanych stanowisk oraz trybie rozwiązania bądź okoliczności wygaśnięcia umowy.

  26.04.2023
 • Pobierz plikdoc(42KB)Wz�r dokumentu Nota korygująca pobierz dokument Nota_korygujaca.doc otwiera się w nowym oknie
  Pobierz plikpdf(506KB)Wz�r dokumentu Nota korygująca pobierz dokument Nota_korygujaca.pdf otwiera się w nowym oknie

  Nota korygująca

  Na fakturze pojawił się błąd? Jeśli jesteś stroną kupująca, możesz wystawić właśnie notę korygującą. Dzięki niej poprawisz wyłącznie błędy formalne, czyli np. datę wystawienia, nazwę produktu czy usługi. Nasz wzór zawiera wszystkie niezbędne elementy - pamiętaj, aby notę przygotować w dwóch identycznych egzemplarzach.

  24.04.2023
 • Pobierz plikdoc(29KB)Wz�r dokumentu Wypowiedzenie umowy zlecenia pobierz dokument Wypowiedzenie_umowy_zlecenia.doc otwiera się w nowym oknie
  Pobierz plikpdf(484KB)Wz�r dokumentu Wypowiedzenie umowy zlecenia pobierz dokument Wypowiedzenie_umowy_zlecenia.pdf otwiera się w nowym oknie

  Wypowiedzenie umowy zlecenia

  Umowę zlecenie możesz wypowiedzieć w dowolnym momencie - takie samo prawo przysługuje Twojemu pracownikowi. Umowa wygasa ze skutkiem natychmiastowym, co wynika z zasady wzajemnego zaufania stron. Na wypowiedzeniu umowy, obok innych danych, dodaj jasno sformułowane oświadczenie o wypowiedzeniu umowy zlecenia i wskaż okres wypowiedzenia. Wypowiedzenie musi nastąpić w takiej samej formie, w jakiej dana umowa została zawarta – zazwyczaj pisemnej.

  27.04.2023
 • Pobierz plikdoc(30KB)Wz�r dokumentu Wypowiedzenie umowy o pracę pobierz dokument Wypowiedzenie_umowy_o_prace.doc otwiera się w nowym oknie
  Pobierz plikpdf(490KB)Wz�r dokumentu Wypowiedzenie umowy o pracę pobierz dokument Wypowiedzenie_umowy_o_prace.pdf otwiera się w nowym oknie

  Wypowiedzenie umowy o pracę

  Za pomocą tego wzoru możesz rozwiązać każdy rodzaj umowy o pracę. Jednak jako pracodawca musisz określisz powód tego działania, jeśli była zawarta na czas nieokreślony. Gdy dokument zostanie złożony, rozwiązanie stosunku pracy nastąpi zgodnie z okresem wypowiedzenia. Zarówno Ty, jak i pracownik możecie złożyć wypowiedzenie w dowolnej chwili.

  24.04.2023
 • Pobierz plikdoc(37KB)Wz�r dokumentu Protokół zdawczo-odbiorczy nieruchomości pobierz dokument Protokol_zdawczo_odbiorczy.doc otwiera się w nowym oknie
  Pobierz plikpdf(546KB)Wz�r dokumentu Protokół zdawczo-odbiorczy nieruchomości pobierz dokument Protokol_zdawczo_odbiorczy.pdf otwiera się w nowym oknie

  Protokół zdawczo-odbiorczy nieruchomości

  Protokół zdawczo-odbiorczy będzie dla Ciebie istotny przy zawieraniu umowy sprzedaży, kupna lub wynajmu nieruchomości. Zmianę własności i przekazanie lokalu najlepiej przeprowadź osobiście i odpowiednio udokumentuj - właśnie z pomocą tego protokołu. Dokument potwierdzi stan nieruchomości w momencie jej przekazania.

  26.04.2023
 • Pobierz plikdoc(36KB)Wz�r dokumentu Wezwanie do zapłaty pobierz dokument Wezwanie_do_zaplaty.doc otwiera się w nowym oknie
  Pobierz plikpdf(601KB)Wz�r dokumentu Wezwanie do zapłaty pobierz dokument Wezwanie_do_zaplaty.pdf otwiera się w nowym oknie

  Wezwanie do zapłaty

  Jeśli chcesz ściągnąć zaległą należność, możesz posłużyć się wezwaniem do zapłaty. To nic innego jak przypomnienie o istniejącym długu, a jego formę prawną reguluje Kodeks cywilny. Treść powinna jasno określać przedmiot zlecenia, kwotę zaległej należności oraz zawierać wszystkie niezbędne dane.

  25.04.2023
 • Pobierz plikdoc(27KB)Wz�r dokumentu Monit pobierz dokument Monit.doc otwiera się w nowym oknie
  Pobierz plikpdf(585KB)Wz�r dokumentu Monit pobierz dokument Monit.pdf otwiera się w nowym oknie

  Monit

  Za pomocą monitu przypomnisz kontrahentowi o zbliżającym się terminie zapłaty lub wezwiesz go do spłaty zaległego zobowiązania. Jego celem jest zmotywowanie Twojego dłużnika do uregulowania płatności. Monit nie ma określonej formy – może być pisemny, ale też np. telefoniczny lub osobisty.

  25.04.2023
 • Pobierz plikdoc(119KB)Wz�r dokumentu Polityka bezpieczeństwa danych osobowych pobierz dokument Polityka_bezpieczenstwa_danych_osobowych.doc otwiera się w nowym oknie
  Pobierz plikpdf(296KB)Wz�r dokumentu Polityka bezpieczeństwa danych osobowych pobierz dokument Polityka_bezpieczenstwa_danych_osobowych.pdf otwiera się w nowym oknie

  Polityka bezpieczeństwa danych osobowych

  Dokument opisuje wszelkie środki techniczne i organizacyjne, procedury oraz zasady. Pomoże Ci zapewnić  zgodność przetwarzania z przepisami oraz odpowiednią ochronę danych osobowych przed potencjalnym zagrożeniem np. dostępem osób nieupoważnionych.

  06.04.2023
 • Pobierz plikdoc(49KB)Wz�r dokumentu Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych pobierz dokument Umowa_powierzeniaprzetwarzania_danych_osobowych.doc otwiera się w nowym oknie
  Pobierz plikpdf(333KB)Wz�r dokumentu Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych pobierz dokument Umowa_powierzeniaprzetwarzania_danych_osobowych.pdf otwiera się w nowym oknie

  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

  Tego typu umowę zawierasz (jako Administrator Danych Osobowych) z Podmiotem Przetwarzającym. Wszystko po to, aby na powierzonych danych osobowych mógł zrealizować wyznaczony cel. Przed podpisaniem umowy zweryfikuj (z procedurą weryfikacji podmiotu przetwarzającego), czy Podmiot Przetwarzający spełnia wymogi RODO.

  06.04.2023
 • Pobierz plikdoc(46KB)Wz�r dokumentu Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych pobierz dokument Upowaznienie_do_przetwarzania_danych_osobowych.doc otwiera się w nowym oknie
  Pobierz plikpdf(405KB)Wz�r dokumentu Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych pobierz dokument Upowaznienie_do_przetwarzania_danych_osobowych.pdf otwiera się w nowym oknie

  Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

  Jako Administrator Danych Osobowych lub Podmiot Przetwarzający masz obowiązek upoważnić każdą osobę, która będzie miała dostęp do danych osobowych  lub ma zamiar przetwarzać je na polecenie Administratora. Uzupełnij załączony przez nas wzór, aby dana osoba mogła zrealizować wyżej wymienione cele.

  06.04.2023
 • Pobierz plikxls(50KB)Wz�r dokumentu Rejestr Czynności Przetwarzania pobierz dokument Rejestr_Czynnosci_Przetwarzania.xls otwiera się w nowym oknie

  Rejestr Czynności Przetwarzania

  Jako Administrator Danych Osobowych (lub przedstawiciel Administratora) masz obowiązek prowadzenia i aktualizowania rejestru Czynności Przetwarzania (Art. 30 RODO). Dzięki niemu opiszesz wykonywane czynności przetwarzania danych osobowych pod względem zgodności zarówno z celami biznesowymi, jak i wymaganiami prawnymi.

  06.04.2023
 • Pobierz plikxls(127KB)Wz�r dokumentu Rejestr Czynności Kategorii Przetwarzania pobierz dokument Rejestr_Czynnosci_Kategorii_Przetwarzania.xls otwiera się w nowym oknie

  Rejestr Czynności Kategorii Przetwarzania

  Jako Podmiot Przetwarzający masz obowiązek prowadzenia i aktualizowania tego rejestru (Art. 30 RODO).Dzięki niemu opiszesz wykonywane czynności przetwarzania danych osobowych na rzecz Administratorów Danych Osobowych pod względem zgodności zarówno z celami biznesowymi, jak i wymaganiami prawnymi.

  06.04.2023
 • Pobierz plikxls(42KB)Wz�r dokumentu Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych pobierz dokument Rejestr_osob_upowaznionych_do_przetwarzania_danych_osobowych.xls otwiera się w nowym oknie

  Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

  Jako Administrator Danych Osobowych lub Podmiot Przetwarzający masz obowiązek prowadzić ewidencję osób, które upoważniasz do przetwarzania danych osobowych (Art. 42 RODO). Prowadzenie tego rejestru pozwoli na lepszą kontrolę w zakresie rozliczalności procesu przetwarzania danych osobowych.

  06.04.2023
 • Pobierz plikdoc(98KB)Wz�r dokumentu Procedura reagowania na naruszenia ochrony danych osobowych pobierz dokument Procedura_reagowania_na_naruszenia_ochrony_danych.doc otwiera się w nowym oknie
  Pobierz plikpdf(327KB)Wz�r dokumentu Procedura reagowania na naruszenia ochrony danych osobowych pobierz dokument Procedura_reagowania_na_naruszenia_ochrony_danych.pdf otwiera się w nowym oknie

  Procedura reagowania na naruszenia ochrony danych osobowych

  Za ten dokument odpowiedzialny jest Administrator Danych Osobowych. Załączony przez nas wzór określa zasady reagowania na naruszenia ochrony danych osobowych, obejmujących ich identyfikację, rejestrowanie, analizę oraz podejmowanie działań.

  06.04.2023
 • Pobierz plikdoc(107KB)Wz�r dokumentu Procedura weryfikacji podmiotu przetwarzającego pobierz dokument Procedura_weryfikacji_podmiotu_przetwarzajacego.doc otwiera się w nowym oknie
  Pobierz plikpdf(319KB)Wz�r dokumentu Procedura weryfikacji podmiotu przetwarzającego pobierz dokument Procedura_weryfikacji_podmiotu_przetwarzajacego.pdf otwiera się w nowym oknie

  Procedura weryfikacji podmiotu przetwarzającego

  Dokument określa kroki, jakie jako Administrator Danych Osobowych musisz podjąć przed podpisaniem umowy powierzenia z Podmiotem Przetwarzającym. Dzięki niemu  zweryfikujesz czy spełnia wymogi RODO.

  06.04.2023
 • Pobierz plikdoc(147KB)Wz�r dokumentu Procedura realizacji praw podmiotów danych pobierz dokument Procedura_realizacji_praw_podmiotow_danych.doc otwiera się w nowym oknie
  Pobierz plikpdf(406KB)Wz�r dokumentu Procedura realizacji praw podmiotów danych pobierz dokument Procedura_realizacji_praw_podmiotow_danych.pdf otwiera się w nowym oknie

  Procedura realizacji praw podmiotów danych

  Jako Administrator Danych Osobowych musisz opracować procedurę realizacji praw podmiotów, których dane przetwarzasz. Załączony dokument określa m.in. zasady realizacji uprawnień wynikających z art. 12-22 RODO, motywów 39, 58-72, 166 i 167 preambuły RODO oraz art. 3-5 uodo.

  06.04.2023
 • Pobierz plikxls(49KB)Wz�r dokumentu Rejestr naruszeń pobierz dokument Rejestr_naruszen.xls otwiera się w nowym oknie

  Rejestr naruszeń

  Jako Administrator Danych Osobowych musisz reagować na naruszenia ochrony danych osobowych. Właśnie dlatego, potrzebny Ci będzie rejestr dokumentujący tego typu sytuacje i swoją reakcję na nie (np. zgłoszenie do UODO). Prowadzenie tego rejestru pozwoli Ci zwiększyć kontrolę w zakresie rozliczalności procesu przetwarzania danych osobowych.

  06.04.2023
 • Pobierz plikdoc(87KB)Wz�r dokumentu Arkusz weryfikacji podmiotu przetwarzającego pobierz dokument Arkusz_weryfikacji_podmiotu_przetwarzajacego_dane_osobowe.doc otwiera się w nowym oknie
  Pobierz plikpdf(282KB)Wz�r dokumentu Arkusz weryfikacji podmiotu przetwarzającego pobierz dokument Arkusz_weryfikacji_podmiotu_przetwarzajacego_dane_osobowe.pdf otwiera się w nowym oknie

  Arkusz weryfikacji podmiotu przetwarzającego

  Dokument uzupełnia Administrator Danych Osobowych na podstawie odpowiedzi otrzymanych od Podmiotu Przetwarzającego. zgodnie z Procedurą weryfikacji tego podmiotu potwierdzający, czy spełnia on wymogi RODO i jako Administrator możesz korzystać z jego usług( oraz podpisać umowę powierzenia).

  06.04.2023
 • Pobierz plikxls(41KB)Wz�r dokumentu Rejestr zgłoszeń realizacji praw podmiotów danych pobierz dokument Rejestr_zgloszen_realizacji_praw_podmiotow_danych.xls otwiera się w nowym oknie

  Rejestr zgłoszeń realizacji praw podmiotów danych

  Jako Administrator Danych Osobowych, który ma już Procedurę realizacji praw podmiotów danych, możesz prowadzić rejestr dokumentujący zgłoszenia z niej wynikające.. Dzięki niemu będziesz mieć lepszą kontrolę w zakresie rozliczalności procesu przetwarzania danych osobowych.

  06.04.2023
 • Pobierz plikxls(59KB)Wz�r dokumentu Test równowagi pobierz dokument Testy_rownowagi.xls otwiera się w nowym oknie

  Test równowagi

  Jeśli – jako Administrator Danych Osobowych – przetwarzasz dane w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) np. w celach marketingowych, możesz wykonać test równowagi. Dzięki niemu przekonasz się, czy  wynik wykaże gwarancję legalności danego procesu przetwarzania danych osobowych.

  06.04.2023
 • Pobierz plikxls(59KB)Wz�r dokumentu Ocena ryzyka pobierz dokument Ocena_ryzyka.xls otwiera się w nowym oknie

  Ocena ryzyka

  Proces porównywania wyników analizy ryzyka z kryteriami ryzyka (np. istotność ryzyka, częstotliwość jego występowania) pozwoli Ci sprawdzić, czy dane ryzyko lub jego wielkość są akceptowalne czy niedopuszczalne.

  06.04.2023

Zamieszczane wzory dokumentów mają charakter orientacyjny i nie stanowią porady prawnej ani podatkowej. Firmove.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w tych wzorach.