Polityka Prywatności Platformy Firmove

Informacje ogólne

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez ING Usługi dla Biznesu S.A., z siedzibą w Katowicach, 40-121, ul. Chorzowska 50, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000408358, REGON: 242834901, NIP: 6342805313 (dalej: „Spółka”) w związku ze świadczeniem usługi serwisu www.firmove.pl (dalej: „Platforma”).
 2. Spółka dokłada wszelkich starań, aby zapewnić poufność, bezpieczeństwo i ochronę Państwa danych osobowych podczas ich przetwarzania, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym przepisami unijnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
 3. Ze Spółką można się skontaktować poprzez adres email: biuro@firmove.pl lub pisemnie na adres siedziby Spółki (najlepiej z dopiskiem Firmove.pl).
 4. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności korzystania z przysługujących Państwu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, możecie Państwo kontaktować się z wyznaczonym w Spółce inspektorem ochrony danych poprzez adres email: abi.uslugi@ingdlabiznesu.pl lub pisemnie na adres siedziby Spółki (najlepiej z dopiskiem „RODO”).
   

Kategorie osób, których dane osobowe są przetwarzane 

 

 1. Spółka przetwarza dane osobowe osób fizycznych lub osób prowadzących działalność gospodarczą, które są użytkownikami Platformy (dalej: „Użytkownicy”). W ramach Platformy mogą być również gromadzone informacje na temat osób odwiedzających Platformę. 
   

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

 

 1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane przez Spółkę – jako administratora danych – w następujących celach:


   
  Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania
  Zawarcie oraz wykonanie umowy o korzystanie z Platformy, w tym założenie i utrzymywanie konta w ramach Platformy oraz korzystanie z usług dostępnych w ramach Platformy art. 6 ust. 1 lit. b RODO - niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy
  Utrzymywanie oraz komunikowanie się przez strony internetowe, w tym poprzez czat, elektroniczne formularze kontaktowe, itp. Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  Marketing bezpośredni produktów i usług (tj. otrzymywanie informacji handlowych różnymi kanałami komunikacji, w tym w formie newsletter). Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami w związku z korzystaniem z Platformy art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki (tj. dochodzenie i obrona przed roszczeniami).
  Prowadzenie badań statystycznych, cele analityczne art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki związanych z ulepszaniem oferowanych produktów i usług.
  Zapewnienie bezpieczeństwa sieci i informacji; przywrócenie gotowości do pracy (np. tworzenie kopii zapasowych). Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki (tj. zapewnienie bezpieczeństwa).
  Realizacja obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa polskiego oraz unijnego, w tym rozpatrywanie reklamacji. art. 6 ust. 1 lit. c RODO – realizacja obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa

   

 2. Dane osobowe reprezentantów Użytkowników mogą być przetwarzane przez Spółkę – jako administratora danych – w następujących celach:
   
  Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania
  Obsługa wniosków, skarg, reklamacji lub innych pism kierowanych do Spółki art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki
  Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki (tj. dochodzenie i obrona przed roszczeniami).
  Realizacja obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa polskiego oraz unijnego, w tym rozpatrywanie reklamacji. art. 6 ust. 1 lit. c RODO – realizacja obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa

   

 3. Dane osobowe autorów materiałów publikowanych na Platformie mogą być przetwarzane przez Spółkę – jako administratora danych – w następujących celach:
   
  Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania
  Wskazanie autora zamieszczonego materiału, zamieszczenie krótkiej notki biograficznej

  art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki - uzyskanie wiarygodności zamieszczanych przez Administratora treści;
  art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki, w tym wypadku wynikających z prawa autrskiego;
  art. 6 ust. 1 lit. a – zgoda w zakresie przetwarzania wizerunku

   

 4. Dane osobowe Użytkowników mogą podlegać profilowaniu, aby proponować Państwu najbardziej pasujące i interesujące treści na podstawie dotychczasowej historii przeczytanych artykułów.
   

Okres przechowywania danych osobowych

 

 1. Okres przechowywania danych osobowych zależy od celu ich przetwarzania i wynosi:
  • w związku z wykonaniem umowy o korzystanie z Platformy / umowy o prowadzenie Konta oraz dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami z nią związanymi – przez okres obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu do czasu przedawnienia roszczeń z nią związanymi (okres ten wynika z Kodeksu cywilnego);
  • w związku z prowadzoną komunikacją – przez okres 30 dni od zakończenia sprawy, chyba że przepisy prawa będą przewidywać dłuższy okres w konkretnym przypadku;
  • w związku z obsługą wniosków, skarg, reklamacji lub innych pism kierowanych do Spółki – do czasu wyjaśnienia sprawy objętej wnioskiem, skargą, reklamacją lub innym pismem kierowanych do Spółki a następnie do czasu przedawnienia roszczeń z nimi związanych (okres ten wynika z Kodeksu cywilnego);
  • w związku z marketingiem bezpośrednim – do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub wycofania stosownej zgody;
  • w związku z badaniami statystycznymi lub działaniami analitycznymi – przez okres obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu wyłącznie w formie zanonimizowanej lub zagregowanej (dane statystyczne);
  • w związku z realizacją obowiązków prawnych – do czasu wygaśnięcia obowiązku.
    

Komu dane osobowe mogą być przekazywane?

 

 1. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom:
  • innym spółkom z Grupy ING – dla wewnętrznych celów administracyjnych, np. związanych z raportowaniem (sprawozdawczością) w ramach Grupy ING, dla celów statystycznych, rachunkowych oraz zarządczych, w tym wewnętrznej analizy zarządczej;
  • podmiotom działającym na podstawie przepisów prawa (organom publicznym), w tym m.in. prokuraturze, Policji oraz Urzędowi Skarbowemu – w związku z realizacją obowiązków prawnych ciążących na Spółce (np. w związku z nadużyciami, do jakich mogło dojść w ramach Platformy);
  • podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi w zakresie obsługi marketingowej i reklamowej (np. agencje marketingowe, agencje interaktywne) – w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług;
  • podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi w zakresie obsługi informatycznej (np. prowadzące hosting stron internetowych) – w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług;
  • podmiotom świadczącym na rzecz Spółki innego rodzaju usługi, np. dostawcom usług prawnych i doradczych – w związku ze świadczeniem tych usług.
    

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

 

 1. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza EOG, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki. 
 2. Każdorazowo taki transfer jest odpowiednio zabezpieczony. W sytuacji, gdy dane państwo spoza EOG nie zostało objęte decyzją Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, Administrator stosuje odpowiednie zabezpieczenia oraz zawiera z danym podmiotem z tego państwa aktualne standardowe klauzule umowne.
 3. Kopię stosowanego mechanizmu (w tym zabezpieczeń) można uzyskać poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.
   

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych na portalach społecznościowych 

 

 1. Spółka dla Platformy posiada profile na portalach społecznościowych.  
 2. Na Platformie znajdują się odnośniki to w/w portali, z których użytkownicy mogą ale nie muszą skorzystać.
 3. W przypadku kliknięcia w odnośnik, o którym mowa powyżej Spółka będzie przetwarzać dane osobowe użytkowników obserwujących te portale. Ponadto administratorem danych osobowych użytkowników tych portali są dostawcy portali. W celu zaznajomienia się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez dostawców portali społecznościowych należy zapoznać się z dostarczanymi przez nich politykami prywatności. 
 4. Dane osobowe użytkowników portali społecznościowych w zakresie przetwarzanym przez Spółkę są przetwarzane w celu:
  • informowania użytkowników o działalności Spółki, w tym o prowadzonych kampaniach i     organizowanych wydarzeniach oraz budowania pozytywnego wizerunku Spółki (art. 6 ust.1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadniony interes polegający na promowaniu działalności Spółki);
  • udzielenia odpowiedzi na zadane pytania (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadniony interes polegający na komunikacji z użytkownikami portali społecznościowych). 
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu obserwowania naszych portali społecznościowych, a w przypadku zadania pytania – przez czas udzielenia odpowiedzi, a następnie do momentu przedawnienia roszczeń. 
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jeżeli nie zaobserwują Państwo naszych kont w mediach społecznościowych, nie będziemy przetwarzali Państwa danych osobowych. 
   

Jak chronimy Państwa dane osobowe?

 

 1. Mamy świadomość, że Państwa dane osobowe są poufne. Spółka zachowuje poufność, bezpieczeństwo oraz chroni Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami RODO, jak również przyjętymi przez Spółkę wewnętrznymi politykami i instrukcjami.
 2. Spółka wdrożyła technologiczne oraz operacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych osobowych przed utratą, nadużyciem, lub nieuprawnioną modyfikacją lub zniszczeniem. Takie środki obejmują m.in. wykorzystanie, szyfrowanie, odpowiednie procesy zarządzania dotyczące praw dostępu oraz inne technicznie i organizacyjne środki zapewniające właściwą ochronę Państwa danych osobowych. Środki te zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa w odniesieniu do zagrożeń właściwych charakterowi danych osobowych, które podlegają ochronie.
   

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

 

 1. Korzystanie z Platformy, jak również kontakt w innym celu ze Spółką są dobrowolne. Jednakże podanie danych osobowych w związku z rejestracją w ramach Platformy, jak również zawarcia umowy o współpracy jest niezbędne do zawarcia umowy, a następnie jej wykonania – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie i wykonanie umowy.
 2. Podanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego jest dobrowolne – w szczególności nie warunkuje to zawarcia i wykonania umowy o korzystanie z Platformy.
 3. Podanie danych osobowych autora artykułu jest dobrowolne, jednakże w przypadku podcastu i materiału wideo konieczne do zrealizowania umowy na dostarczanie treści na Platformę.
   

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu – na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w przepisach RODO – określone prawa, w tym:
  1. prawo dostępu do danych – przysługuje Państwu prawo do uzyskania od Spółki potwierdzenia co do tego, czy Państwa dane osobowe są przez Spółkę przetwarzane, jak również w zakresie określonych innych informacji (np. dotyczących celów przetwarzania, jak również kategorii przetwarzanych na temat Państwa danych osobowych). Przysługuje Państwu również prawo dostępu do Państwa danych osobowych, w postaci uzyskania kopii danych osobowych dotyczących Państwa. Służy to temu, abyście byli Państwo świadomi oraz mogli sprawdzić, w jaki sposób Spółka wykorzystuje Państwa dane osobowe. Spółka może odmówić przekazania kopii danych osobowych w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na prawa innej osoby;
  2. prawo do sprostowania danych – przysługuje Państwu prawo do żądania od Spółki niezwłocznego skorygowania Państwa danych osobowych, w sytuacji gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne (np. gdy Spółka przetwarza Państwa błędne imię i nazwisko); 
  3. prawo do usunięcia danych (znane również jako „prawo do bycia zapomnianym”) – umożliwia ono Państwu żądanie usunięcia Państwa danych osobowych w przypadku gdy, na przykład, dane były wykorzystywane niezgodne z prawem lub gdy cofnięta została Państwa zgoda (w sytuacji gdy była ona jedyną podstawą przetwarzania Państwa danych). „Prawo do bycia zapomnianym” nie stanowi jednak bezwzględnego prawa do usunięcia Państwa danych osobowych, ponieważ istnieją od niego pewne wyjątki, np. w przypadku, gdy Spółka potrzebuje nadal wykorzystywać dane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub też w celu wypełnienia obowiązku prawnego;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania – przysługuje Państwu prawo do powstrzymania Spółki przed dalszym wykorzystywaniem Państwa danych osobowych w przypadku, gdy np. Spółka jest w trakcie oceny żądania sprostowania Państwa danych. W sytuacji ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Spółka może w dalszym ciągu przechowywać Państwa dane osobowe, jednak nie może ich dalej aktywnie wykorzystywać (np. w celu marketingu);
  5. prawo do przenoszenia danych – przysługuje Państwu prawo do otrzymania oraz ponownego wykorzystania określonych danych osobowych dla Państwa własnych celów u innych podmiotów (będących odrębnymi administratorami danych). Uprawnienie to ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do Państwa danych osobowych, które nam Państwo dostarczyliście i które przetwarzamy (w sposób zautomatyzowany) za Państwa zgodą lub w celu wykonania umowy. W takim przypadku dostarczymy Państwu kopię Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym oraz nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub (o ile jest to technicznie możliwe) możemy przesyłać Państwa dane bezpośrednio innemu administratorowi danych. Spółka może odmówić realizacji tego praw w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na prawa innej osoby.
 2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, w szczególności w związku z ich przetwarzaniem dla celów marketingu bezpośredniego. Spółka ma jednak możliwość kontynuowania przetwarzania danych osobowych w razie możności wykazania ważnych i prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania mających charakter nadrzędny wobec Państwa interesów, praw oraz wolności lub jeśli będzie to konieczne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeśli sprzeciwicie się Państwo przetwarzaniu Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, nie będziemy dalej przetwarzać Państwa danych osobowych w takich celach.
 3. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda przysługuje Państwu prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
   

Niektóre Usługi

 

 1. Kalkulator śladu węglowego. W ramach tej Usługi przetwarzamy takie dane jak (1) nazwa przedsiębiorstwa (2) NIP / REGON) (3) branża (4) liczba pracowników (5) roczny obrót (6) powierzchnia użytkowa (7) okres raportowania oraz inne zaimplementowane w tej usłudze.
   

Stosowane technologie

 

 1. Google Analytics
  Platforma korzysta z narzędzia Google Analytics dostarczanego przez spółkę Google Ireland Limited. („Google"). Narzędzie umożliwia analizę sposobu korzystania z Platformy, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących jej funkcjonowania. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji korzystającego z Platformy ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Więcej informacji na temat warunków korzystania i ochrony danych: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html oraz https://policies.google.com/?hl=pl. 
 2. Google Ads
  Google Ads to narzędzie do tworzenia, emisji i analizy wyników kampanii reklamowych w wyszukiwarce oraz sieci reklamowej Google, które działa m.in. na podstawie danych zgromadzonych przez piksele Google Ads. Informacje na temat przetwarzania danych przez Google w zakresie powyższej usługi dostępne są pod linkiem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl.
 3. Google Tag Manager
  Platforma wykorzystuje Google Tag Manager, który służy kontroli prowadzonych  kampanii reklamowych oraz sposobu korzystania z Platformy. Dostawcą usługi jest Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

  W wyniku odwiedzin Platformy pozostawiony jest na  urządzeniu plik cookie Google, który z pomocą anonimowego identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych stron umożliwia wyświetlanie dopasowanych reklam oraz kontrolowanie tych reklam.

  Więcej informacji znajdziesz pod linkiem: https://policies.google.com/privacy.
 4. MailerLite
  Platforma korzysta z produktu MailerLite – usługi do zarządzania listą adresową i wysyłania wiadomości e-mail dostarczanej przez MailerLite, Inc. 548 Market St, PMB 98174, San Francisco, CA 94104-5401, USA. Polityka prywatności MailerLite dostępna jest pod adresem: https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy.
 5. HotJar
  Platforma wykorzystuje technologię Hotjar. Używamy Hotjar w celu optymalizacji naszych usług i doświadczenia Użytkowników poprzez lepsze zrozumienie ich potrzeb. Hotjar umożliwia nam analizę czynności Użytkowników na Platformie (np. ile czasu spędzają na poszczególnych stronach, jakie linki klikają, co Użytkownicy robią, itp.). Hotjar do prawidłowego działania wykorzystuje pliki cookies w których mogą być gromadzone informacje o Użytkownikach, w tym adres IP (przetwarzany podczas sesji Użytkownika w formie uniemożliwiającej ustalenie przez nas tożsamości Użytkownika), rozmiar ekranu Urządzenia, typ Urządzenia, informacje o przeglądarce, kraj przeglądania. Więcej informacji na temat Hotjar znajdziesz na stronie internetowej: https://help.hotjar.com/hc/en-us/categories/115001323967-About-Hotjar
 6. Facebook pixel
  Piksele Facebooka to narzędzie umożliwiające mierzenie efektywności kampanii reklamowych realizowanych w portalu Facebook. Narzędzie pozwala na zaawansowaną analitykę danych w celu optymalizacji działań reklamowych także z wykorzystaniem innych narzędzi oferowanych przez Facebook. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć pod tym linkiem: https://pl-pl.facebook.com/help/443357099140264?helpref=about_content.
 7. Linkedin pixel
  Korzystamy z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Linkedin i zapewnianych przez LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2. Piksel LinkedIn stanowi kod JavaScript, który gromadzi dane ze strony internetowej. W efekcie umożliwia pozyskanie wiedzy na temat swoich odbiorców i precyzyjniej planować kolejne działania.

  Piksel LinkedIn umożliwia segmentację docelowych użytkowników i ustalenie, skąd pochodzą goście, umożliwiając zespołom sprawdzenie, ile kliknięć i odesłań pochodzi z LinkedIn i ile jest znaczących z sieci WWW.

  Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Linkedin można znaleźć pod tym linkiem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
 8. GrowthBook 
  Platforma korzysta z GrowthBook, usługi analizowania i optymalizacji stron internetowych dostarczanej przez GrowthBook LLC, 1950 West Corporate Way Suite 34560 Anaheim, CA 92801 USA. GrowthBook pozwala na równoczesne odtwarzanie różnych wersji naszej strony internetowej i analizowanie ich wykorzystania. Przede wszystkim używamy GrowthBook do uruchamiania nowych funkcji i treści dla procentowo określonej liczby naszych użytkowników oraz do statystycznej oceny ewentualnych zmian w użytkowaniu.

  GrowthBook używa plików cookie.

  Więcej informacji o tym, w jaki sposób GrowthBook wykorzystuje dane użytkowników, można znaleźć w polityce prywatności: https://www.growthbook.io/privacy
 9. Disqus
  Kiedy odwiedzający Platformę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania. Platforma korzysta z systemu komentarzy Disqus. Użytkownicy, którzy chcą komentować muszą zalogować się w tej usłudze.

  Polityka prywatności usługi Disqus jest dostępna na stronie producenta: https://help.disqus.com/terms-and-poli