Usługi transportowe a ryczałt – stawki opodatkowania

6 min

mężczyzna stoi na tle ciężarówek ze swojej floty

Transport jest jednym z kluczowych segmentów współczesnej gospodarki. W Polsce działa aż 127 tysięcy firm zajmujących się transportem lub usługami okołotransportowymi1. Przedsiębiorcy branżowi muszą zwracać uwagę nie tylko na efektywność operacyjną, ale także na kwestie podatkowe. Istotnym zagadnieniem jest wybór sposobu opodatkowania. To rodzi pytania o to, jaka stawka ryczałtu dla usług transportowych będzie odpowiednia? Wyjaśniamy!

Jakie usługi transportowe mogą być objęte ryczałtem? 

Przedsiębiorcy są zobligowani do zidentyfikowania rodzaju prowadzonej działalności przez wybór odpowiedniego kodu PKD.
 

Usługi transportu lądowego zostały sklasyfikowane pod numerem PKD 49.41.Z. Sekcja ta obejmuje:

 • przewozy towarów realizowane środkami transportu drogowego przystosowanymi do przewozu:
  • dłużyc;
  • inwentarza żywego;
  • towarów zamrożonych lub schłodzonych;
  • towarów ciężkich;
  • towarów masowych (włączając transport cysternami mleka z gospodarstw rolnych);
  • samochodów;
  • odpadów i materiałów wtórnych (z wyłączeniem ich zbierania i usuwania);
 • wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą;
 • transport towarów pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta.

Z podklasy wyłączono:

 • transport drewna na terenie lasu (związany z pozyskiwaniem surowca);
 • dystrybucja wody za pośrednictwem cystern;
 • transport odpadów będący integralną częścią zbierania;
 • działalność terminali w zakresie obsługi towarów;
 • pakowanie towarów przeznaczonych do transportu;
 • działalność pocztowa i kurierska.

Tak prezentują się sklasyfikowane usługi transportowe. Jaki ryczałt można w nich zastosować? Odpowiedź odnajdziemy w przepisach prawnych.

Stawki ryczałtu dla usług transportowych

Jak ustalany jest ryczałt? Usługa transportowa zaliczana jest do sekcji 49.41.19 Pozostały transport drogowy towarów Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. W przypadku tych przewozów, na mocy ustawy z 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, właściwe są dwie stawki podatku:

 • 5,5% – przychody z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton (art. 12 ust. 1 pkt 6 lit. a);
 • 8,5% – przychody z działalności usługowej, w tym przychody z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% (art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a).

W praktyce wyższy ryczałt na usługi transportowe dotyczy przychodów z działalności polegającej na przewozie ładunków taborem samochodowym o ładowności do 2 ton oraz transportu towarów wykonywanych innym rodzajem pojazdu poniżej 2 ton. 

Jaka zatem będzie stawka dla pojazdu świadczącego usługi transportowe do 3,5 ton? Ryczałt, zgodnie z tym, co mówi ustawa, należy w tym wypadku odnieść do ładowności pojazdu. Jeśli nie przekracza 2000 kilogramów, stawka ryczałtu to 8,5%, z kolei przychody z usług transportowych świadczonych z pomocą samochodów o większej ładowności są opodatkowane stawką 5,5%.

Czy rodzaj przychodu ma znaczenie w kontekście stawki ryczałtu dla usług transportowych?

Stawka ryczałtu dla usług transportowych określana jest na podstawie przywołanej powyżej ustawy. Artykuł 12 dokumentu uzależnia wysokość stawki od rodzaju działalności ujętej w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Niezależnie od tego,  opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest dostępne dla:

 • osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą;
 • osób osiągających przychody z tytułu umów: najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej;
 • osób duchownych reprezentujących prawnie uznane wyznania.

Ryczałt jest dostępny, gdy w poprzednim roku podatkowym spełnione zostały dwa warunki:

 • przychody z działalności wykonywanej samodzielnie nie przekroczyły 2 000 000 euro  (limit w 2023 roku to 9 654 400 zł) lub
 • przychody uzyskano wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a łączne przychody wspólników nie przekroczyły 2 000 000 euro (limit w 2023 roku wynosi 9 654 400 zł).

Stawka ryczałtu dla usług transportowych a posiadane pojazdy

Zdarzają się sytuacje, gdy przedsiębiorstwo posiada w swojej ewidencji flotę pojazdów. Jak w tej sytuacji kształtują się usługi transportowe a ryczałt? Podatnicy mają obowiązek stosować stawkę podatku, która zależy od tego, jaki pojazd służy do przewozu w ramach świadczonych usług. Jeśli zatem w poniedziałek firma transportuje owoce i warzywa małym pojazdem dostawczym o ładowności 1000 kilogramów, to przychód z dokonania tej czynności rozliczy według stawki 8,5%. Z kolei przychody z przewozu piasku dokonanego we wtorek samochodem o ładowności 10000 kilogramów, należy opodatkować ryczałtem 5,5%.

Bardzo ważna jest odpowiedzialność i prawidłowe prowadzenie ewidencji przychodów z dowodami, że pochodzą one ze świadczenia usług pojazdami, dla których można stosować niższą stawkę. Odstępstwo od tej zasady może skutkować koniecznością zapłaty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% od całości obrotów. Co więcej, jeśli w swojej działalności podatnik wykonywał dodatkowe zadania polegające na przykład na świadczeniu usług fotograficznych i nie prowadził rzetelnie ewidencji, może zostać zobligowany do opodatkowania całości przychodów według stawki wynoszącej w tym wypadku 15%.

Stawki ryczałtu dla usług kompleksowych i pomocniczych

Gdy już wiesz, jak rozliczać usługi transportowe na ryczałcie, warto jeszcze rozważyć kwestię działań kompleksowych. Rozumiemy przez nie świadczenie złożone składające się z kombinacji różnych czynności prowadzących do realizacji założonego celu. Wyróżniamy tu usługę zasadniczą i usługi pomocnicze. Zgodnie z licznymi stanowiskami niezawisłych organów państwowych, a także wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (C-349/96), za usługę pomocniczą w stosunku do usługi zasadniczej należy uznać takie działanie, które nie stanowi dla użytkownika celu samego w sobie, lecz jest środkiem do lepszego wykorzystania usługi zasadniczej. Jak to się przekłada na usługi transportowe? Ryczałt należy odnieść do usługi zasadniczej. Kwestię tę obrazują poniższe przykłady.

Przykład 1

Przedsiębiorca świadczy usługę, której przedmiotem jest przewóz węgla. Nie jest jego bezpośrednim sprzedawcą, a jedynie zajmuje się transportem z miejsca skupu do klienta. Wykorzystuje do tego pojazd dostawczy o ładowności 12 ton. W ramach działalności świadczone są następujące usługi:

 1. załadunek węgla;
 2. transport surowca;
 3. wyładowanie węgla;
 4. przeładowanie węgla.

Jak w tym wypadku ustalić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych na usługi transportowe? Jeśli podatnik zdecyduje się opodatkować usługę kompleksową, za aktywność zasadniczą powinien uznać transport węgla. Inne działania, związane z załadunkiem czy rozładunkiem, nie mogłyby samoistnie zaistnieć. Stawka ryczałtu dla przychodów z usług transportowych, które wykonywane są pojazdem o ładowności powyżej 2 ton, wynosi 5,5%.

Przykład 2 

Przedsiębiorca świadczy usługę sprzedaży i przewozu węgla. Do transportu wykorzystuje pojazd dostawczy o ładowności 12 ton. W ramach usługi ma miejsce:

 1. sprzedaż węgla;
 2. transport surowca;
 3. wyładowanie węgla;
 4. przeładowanie węgla;

W tym przypadku towar jest opodatkowany stawką 3%, a usługę transportową wykonywaną pojazdem o ładowności powyżej 2 ton obejmuje stawka 5,5%.

Przykład 3

Przedsiębiorca prowadzi transport drogowy żwiru, a powierzony mu pojazd ma ładowność powyżej 2 ton. Na działalność usługową składają się:

 1. załadunek żwiru;
 2. transport żwiru;
 3. wyładowanie żwiru;
 4. dostarczenie na teren robót budowlanych;
 5. wywóz żwiru o niepożądanych właściwościach.

Podobnie jak w pierwszym przykładzie, za usługę zasadniczą w ramach usługi kompleksowej należy uznać transport żwiru. Przychód uzyskany z tej działalności podlega opodatkowaniu według stawki 5,5%. Nie ma bowiem znaczenia, kto jest właścicielem samochodu. Stawka ryczałtu ewidencjonowanego dla usługi transportu cudzym pojazdem jest dokładnie taka sama jak w przypadku przychodów ze świadczenia usług własnym środkiem transportu. 

Transport drogowy w Polsce 2023, SpotData, str. 49.

Logo ING Księgowość
ING Księgowość
Ułatwiamy prowadzenie biznesu
Materiał opracowany przez ekspertki i ekspertów z ING Księgowość
Czy ten artykuł był przydatny?
średnia: 0 | 0 ocen

Przeglądaj tematy