Dotacje z urzędu pracy na podjęcie działalności gospodarczej

8 min

kobieta z laptopem w sklepie

Myślisz nad założeniem własnej działalności gospodarczej. Wiesz, w jakiej branży się odnajdziesz, jaki produkt sprzedawać, jakie cele osiągać. Nie da się ukryć, że do rozkręcenia biznesu nie zawsze wystarczy wkład własny. Po rejestracji jako osoba bezrobotna, możesz uzyskać pomocny zastrzyk finansowy. Kto może ubiegać się o dotację z urzędu pracy na założenie firmy i jakie warunki trzeba spełnić? Zapraszamy do lektury.

Komu może być przyznana dotacja z urzędu pracy?

Co do zasady o bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej może się ubiegać:

 • bezrobotny,
 • absolwent centrum integracji społecznej (CIS),
 • absolwent klubu integracji społecznej (KIS),
 • poszukujący pracy opiekun osoby niepełnosprawnej – wyłącznie na podjęcie działalności gospodarczej jako osoba fizyczna.

Szczegółowych danych dostarcza Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 14 lipca 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 13801). Zgodnie z nim bezrobotny może ubiegać się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, jeżeli

 • nie korzystał z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej bądź rolniczej, założenie albo przystąpienie do spółdzielni socjalnej;
 • nie posiada wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a jeżeli posiada – złoży oświadczenie o zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej w dniu przypadającym w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;
 • nie był w okresie dwóch lat przed dniem złożenia wniosku karany za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu;
 • zobowiąże się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia oraz nieskładania w tym czasie wniosku o zawieszenie jej wykonywania;
 • nie przekroczył określonego poziomu pomocy de minimis w okresie ostatnich trzech lat przed złożeniem wniosku;
 • nie złożył wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub wniosku o przystąpienie do spółdzielni socjalnej do innego starosty;
 • w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie ani działań w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, nie przerwał z własnej winy szkolenia, stażu, indywidualnego planu działania, udziału w Programie Aktywizacja i Integracja, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie, po skierowaniu podjął szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż, prace społecznie użyteczne lub inną formę pomocy określoną w ustawie;
 • wypełnił wniosek kompletnie i poprawnie.

Zwróć uwagę, że urząd pracy wyklucza z finansowania wybrany przez siebie przedmiot działalności. Lista tych wykluczeń w dużej mierze zależy od preferencji urzędu. Do najczęściej wykluczanych należą:

 • działalność sezonowa,
 • handl akwizycyjny,
 • handel prowadzony na rynkach i targoiskach (bez stałej lokalizcji),
 • działalność o profilu identycznym jak działalność prowadzona przez współmałżonka wnioskodawcy,
 • działalność prowadzona pod takim samym adresem jak inna istniejąca firma o podobnym profilu,
 • działalność paramedyczna,
 • salony gier hazardowych,
 • agencje towarzyskie,
 • działalność ezoteryczna.

Procedura otrzymania dotacji

Aby otrzymać dofinansowanie na założenie firmy z urzędu pracy, w pierwszej kolejności musisz zarejestrować się w urzędzie jako osoba bezrobotna. Następnie wypełniasz wniosek o dotację wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Pamiętaj, że brak jakiegokolwiek załącznika zwiększa ryzyko odrzucenia wniosku.

Do wniosku o dofinansowanie z urzędu pracy obligatoryjnie dołączasz:

 • dokumenty związane z kwalifikacjami i okresami zatrudnienia (świadectwa szkolne, dyplomy, certyfikaty, świadectwa pracy, umowy zlecenia);
 • zaświadczenia o odbytych szkoleniach i kursach;
 • dokumenty potwierdzające prawo do lokalu, w którym będzie prowadzona działalność gospodarcza (np. akt własności, umowa dzierżawy);
 • załącznik dotyczący formy zabezpieczenia (np. oświadczenie poręczyciela);
 • oświadczenie o pomocy de minimis.

W zależności od urzędu możesz również przedłożyć:

 • kserokopię dowodu osobistego;
 • kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu i prawa jazdy (o ile będziesz wykorzystywać samochód w ramach prowadzonej działalności);
 • dokumenty potwierdzające posiadanie finansowego wkładu własnego (np. wyciągi z konta);
 • zaświadczenie lub certyfikat ukończenia szkolenia „ABC Przedsiębiorczości”.

Dokładną listę wymaganych dokumentów znajdziesz w regulaminie konkretnego urzędu lub w samym wniosku. Poszczególne urzędy mogą mieć własne wytyczne dotyczące zestawu niezbędnych dokumentów.

Ponadto dotacje z UP mogą różnić się pod względem:

 • terminu naboru wniosków,
 • zasad wydatkowania środków,
 • innych wymagań.

W związku z tym zachęcamy do konsultacji z właściwym urzędem i dopytania o powyższe kwestie.

Urząd pracy ma na rozpatrzenie sprawy 30 dni od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie. W trakcie całej procedury badane są formalne i merytoryczne kwestie, a także kompletność dokumentacji.

Pozytywne rozpatrzenie wniosku to uzyskanie przez Ciebie kwoty dofinansowania do 36 937,50 zł.

Maksymalna wysokość dotacji co roku się zmienia i według ustawy odpowiada sześciokrotności średniego wynagrodzenia. 

Do wyliczenia tej kwoty bierze się pod uwagę średnie wynagrodzenie z poprzedniego kwartału. Aby obliczyć, o jaką maksymalną kwotę dotacji możesz się starać w grudniu 2022 r., musisz przy obliczeniach uwzględnić średnie wynagrodzenie z trzeciego kwartału 2022 r. ogłoszone w listopadzie (z okresu obejmującego wrzesień, październik i listopad). W tym czasie wynosiło ono 6 480,67 zł. Oznacza to, że maksymalna kwota dotacji z powiatowego urzędu pracy w okresie od grudnia br. do lutego 2023 r. będzie wynosić 38 884,02 zł.

Nie ma odgórnego wymogu, który nakazywałby staranie się o pełną kwotę. Ważne jest to, aby suma mieściła się w limicie. Dzięki dotacji można sfinansować np. sprzęt biurowy związany z uruchomieniem lub późniejszym prowadzeniem działalności. Warto pamiętać, że w razie utraty jakiejkolwiek rzeczy objętej dotacją przed wygaśnięciem umowy z urzędem, jest się zobowiązanym do odkupienia tej rzeczy.

Otrzymane środki możesz przeznaczyć np. na:

 • zakup środków trwałych, maszyn, urządzeń (100% wnioskowanej kwoty);
 • zakup usług, np. instalacji oprogramowania, stworzenia strony internetowej oraz materiałów reklamowych (30% wnioskowanej kwoty);
 • zakup telefonu komórkowego do kwoty 2000 zł;
 • zakup laptopa do pracy, do 5000 zł;
 • wydatki, które są adekwatne i racjonalne w kontekście prowadzonej działalności gospodarczej.

Tuż po pozytywnym rozpatrzeniu sprawy urząd pracy wyznacza datę podpisania umowy. Umowę podpisujesz ze starostą, czyli występującym w jego imieniu dyrektorem powiatowego urzędu pracy. W sytuacji, kiedy Twoim zabezpieczeniem jest poręczyciel, niezbędna będzie jego fizyczna obecność. Po podpisaniu umowy dostajesz na swój rachunek bankowy przyznaną kwotę dotacji.

Gdy masz to za sobą, przychodzi czas na wyczekiwaną rejestrację działalności gospodarczej. Możesz poczekać na odpowiedni moment, jeśli bowiem Twoja umowa została podpisana np. pod koniec listopada, najbardziej opłacalne dla Ciebie będzie zarejestrowanie działalności od początku grudnia. Wynika to z tego, że rejestrując działalność w połowie miesiąca, jesteś zobowiązany do dwukrotnego złożenia deklaracji ZUS DRA – za miesiące niepełny i pełny.

Następnie w terminie do 30 dni musisz wykorzystać przyznane środki. Całą dokumentację potwierdzającą wydatki (np. faktury, rachunki imienne) i zaświadczenie o rejestracji działalności (zwykle wystarczy wydruk z CEIDG) przedstawiasz w urzędzie. Istotne jest, że urząd nie uzna żadnej faktury, której data wystawienia będzie wcześniejsza niż data zawarcia umowy.

Możesz oczekiwać zapowiedzianej wizyty kontrolnej pracownika UP w siedzibie Twojej firmy. Kontrola ma na celu sprawdzenie, czy wywiązujesz się z obowiązków wynikających z umowy, a także czy w dalszym ciągu masz zakupiony sprzęt.

Na zakończenie całego przedsięwzięcia, po upływie roku, musisz dostarczyć do UP aktualny wydruk z CEIDG, który potwierdzi, że Twoja działalność nie została zamknięta ani zawieszona, a także zaświadczenia z ZUS i US o niezaleganiu z wpłatami.

Jak zwiększyć swoją szansę na otrzymanie dotacji?

Zastanów się, co może zwiększyć szansę, że wniosek o dofinansowanie z urzędu pracy zostanie rozpatrzony pozytywnie.

Możesz np.udowodnić, że jesteś w stanie poradzić sobie z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dostarczenie dokumentów poświadczających Twoje dotychczasowe doświadczenie w branży zwiększy szansę uzyskania dotacji. Takimi dokumentami mogą być:

 • świadectwa pracy,
 • certyfikaty ukończenia szkoleń, kursów,
 • referencje,
 • dyplomy potwierdzające wykształcenie kierunkowe.

Przed złożeniem wniosku skrupulatnie zapoznaj się z regulaminem dotacji, a także innymi udostępnionymi przez urząd informacjami związanymi z dofinansowaniem. Na ich podstawie dowiesz się, jak dany urząd podchodzi do kwestii kwalifikacji.

Jeżeli to Twoja pierwsza styczność z branżą, w której zamierzasz rozpocząć działalność gospodarczą, przygotuj i dołącz dobry biznesplan. Nie musisz mieć umiejętności związanych z uruchamianą działalnością. Możesz otworzyć np. butik z odzieżą kobiecą, mimo że wcześniej Twoja praca polegała na sprzedaży w sklepie spożywczym. Obie działalności łączy praca na kasie fiskalnej czy obsługa klienta. Alternatywę stanowi zatrudnienie pracowników. Kluczowym aspektem jest plan, który pozwoli na stworzenie atrakcyjnego produktu lub godnej zainteresowania usługi.

Nie wszystkie urzędy wymagają złożenia odrębnego biznesplanu. Może się zdarzyć, że będzie on częścią wniosku, który zawiera najważniejsze pytania z tego zakresu, np. jak prezentują się rynek, konkurencja, analiza SWOT czy rachunek zysków i strat.

Urząd pracy bierze pod uwagę, czy masz własny wkład finansowy (materialny lub niematerialny). Dla urzędu osoba bezrobotna, która posiada wkład własny, prezentuje się jako osoba zaangażowana, głodna sukcesu i gotowa do zaryzykowania własnym kapitałem.

Dofinansowanie z urzędu pracy a inne dotacje

Dofinansowanie z urzędu pracy na własną działalność nie pozbawia Cię możliwości korzystania z innych źródeł dotacji. Jako przyszły przedsiębiorca możesz pomyśleć o takich formach wsparcia jak: refundacja kosztów wyposażenia bądź doposażenia stanowiska pracy czy dotacje ze środków unijnych.

Podsumowując, dotacja z urzędu pracy na założenie firmy jest ciekawym sposobem na pozyskanie dodatkowych środków na rozruch biznesu. Jednym z najważniejszych warunków, jakie należy spełnić, jest dołączenie do grona osób bezrobotnych. W zależności od urzędu pracy istnieje szereg pozostałych wymagań, jak np. przedłożenie stosownych dokumentów. Od tego, jakie dokumenty uwzględnisz w swoim wniosku, a także jakim wkładem własnym dysponujesz, zależy wysokość otrzymanej dotacji.

1 https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001380

Czy ten artykuł był przydatny?
średnia: 0 | 0 ocen

Przeglądaj tematy