Co to jest pomoc de minimis i jakie korzyści niesie dla małych i średnich przedsiębiorstw?

5 min

Dwaj Panowie w garniturach podają sobie ręce

Niestandardowe czasy wymagają niestandardowych rozwiązań. Taka myśl przyświecała politykom, którzy kilka lat temu wprowadzili w systemie nową formę wsparcia. Obecnie rynek bezwzględnie weryfikuje rentowność biznesów, a wielu przedsiębiorców działa na granicy przetrwania i chętnie przyjmie każde wsparcie, które umożliwi im pozostanie na rynku. Szukasz rozwiązań, które pomogą Ci przetrwać trudny czas? Sprawdź, czy możesz skorzystać z pomocy de minimis.

Na czym polega pomoc de minimis?

Pomysł wprowadzenia w Polsce nowych form wsparcia MŚP po raz pierwszy nabrał formalnego kształtu niemal 10 lat temu. W Rozporządzeniu Komisji Unii Europejskiej1 uregulowano, czym ona jest i jakie są główne założenia jej udzielenia. Jest to specjalne wsparcie dla nowych i działających już małych i średnich przedsiębiorstw, którego celem jest poprawienie wewnętrznej sytuacji ekonomicznej i płynności finansowej firm. W skrócie – pomocna dłoń, która ma pozwolić przedsiębiorstwom utrzymać się na rynku. Forma wsparcia może być różna, ale zakres został ściśle określony.

W Rozporządzeniu Komisja odniosła się do kilku najważniejszych kwestii, od których uzależnione jest przyznanie wsparcia. Zasady wymienione w dokumencie obejmują m.in. wysokość kwoty finansowania (nie może wpływać znacząco na konkurencyjność w danym sektorze, a tym samym wywierać jakiekolwiek zmiany w procesie handlowym), formę (przedstawiono kilka możliwości uzyskania pomocy) oraz jawność informacji (każdy beneficjent trafia na listę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dokładnymi danymi dotyczącymi wysokości otrzymanej pomocy i terminu jej uzyskania).

W jakich formach może być udzielona pomoc de minimis?

W Rozporządzeniu Komisji Europejskiej przedstawiono zakres oraz formy, jakie może mieć pomoc de minimis. Lista form wsparcia jest szeroka.

Jako przedsiębiorca możesz liczyć m.in. na:

 • udzielenie kredytu lub pożyczki na preferencyjnych warunkach;
 • szkolenia i wsparcie firm doradczych;
 • otrzymanie jednorazowej dotacji na inwestycje;
 • refundacje;
 • zwolnienie z podatku lub obniżenie podstawy opodatkowania;
 • umorzenie zaległych opłat podatkowych lub odsetek.

Jak widzisz, propozycje Komisji odpowiadają na różnorakie potrzeby, które mogą przynieść długoterminowe korzyści. W przypadku małego przedsiębiorcy taka pomoc może okazać się bezcenna. Zwłaszcza, że uzyskane wsparcie nie musi być jednorazowe.

Ile wynoszą limity?

W Rozporządzeniu jest określony pułap kwotowy, jakiego nie może przekroczyć pomoc, którą w całości może otrzymać przedsiębiorca. O maksymalnej wysokości finansowania decydują różne zmienne. Podstawowym warunkiem, który wpływa na przyznanie wsparcia, jest uczciwa konkurencja, której taka pomoc nie powinna naruszać.

Komisja Europejska wyznaczyła dwa progi pomocowe, z których dany podmiot może skorzystać raz w przeciągu trzech lat.

W zależności od sektora obowiązują inne limity kwotowe i wynoszą one odpowiednio:

 • do 100 000 euro dla firm z sektora transportowego;
 • do 200 000 euro dla firm działających w pozostałych sektorach gospodarczych.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi bazę danych jednostek, które objęła pomoc de minimis. Można tam sprawdzić, jaki rodzaj wsparcia, kiedy i w jakiej wysokości otrzymał konkretny podmiot. Właśnie tam w prosty sposób zweryfikujesz, ile czasu upłynęło od przekazania Ci pomocy oraz czy możesz ponownie ubiegać się o wsparcie. Przekroczenie całościowego limitu skutkuje koniecznością zwrócenia części otrzymanych funduszy wraz z odsetkami, dlatego jeśli chcesz po raz kolejny skorzystać na przykład z dofinansowania bądź refundacji, oblicz wysokość dotychczas otrzymanych świadczeń.

Jak ubiegać się o udzielenie pomocy de minimis?

Żeby skorzystać ze wsparcia państwa, musisz dopełnić pewnych formalności. Poniżej krok po kroku przedstawiamy, co musisz zrobić.

 • Wypełnij wniosek i formularz – wzory obu dokumentów są dostępne online na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w zakładce Pomoc publiczna..
 • Jeśli przyznano Ci już kiedyś wsparcie w postaci pomocy de minimis, przedstaw dokumentujące to zaświadczenie obejmujące 3 ostatnie lata. Jeśli po raz pierwszy starasz się o takie wsparcie, dołącz oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy.
 • Wskaż, jaka inna pomoc została już udzielona Twojej firmie, w zakresie w jakim ubiegasz się o pomoc de minimis (przykładowo w odniesieniu do konkretnego projektu inwestycji).
 • Wszystkie dokumenty złóż w siedzibie urzędu skarbowego albo prześlij elektronicznie przez serwis e-PUAP lub mailowo.

Po przyjęciu i rozpatrzeniu Twojego wniosku w terminie 7 dni otrzymasz informację, czy wsparcie zostanie Ci udzielone.

Pomoc de minimis – wykluczone branże

Do ubiegania się o pomoc de minimis zostało uprawnionych wiele małych i średnich firm z różnych sektorów, jednak nie każdy przedsiębiorca może skorzystać z tej formy pomocy. Rozporządzenie określa szczegółowe wytyczne niezbędne do otrzymania danego rodzaju wsparcia.

Podmioty, których ta pomoc nie obejmuje, to między innymi:

 • jednostki działające w sektorach rybołówstwa i akwakultury;
 • podmioty zajmujące się produkcją, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych;
 • przedsiębiorstwa działające w sektorze węglowym;
 • przedsiębiorstwa czerpiące zyski z transportu towarowego;
 • podmioty faworyzujące towary polskiej produkcji w stosunku do towarów z zagranicy.

Skąd takie ograniczenia? Musisz pamiętać, że wprowadzanie różnych państwowych form pomocy może wpływać na stan gospodarki. Niektóre rodzaje wsparcia publicznego mogą negatywnie oddziaływać na rynek unijny. Niedopuszczalne jest zatem podejmowanie działań i wprowadzanie rozwiązań, które potencjalnie mogą wywierać na rynek niepożądany wpływ. Do oceny tego, komu i jakiej pomocy można udzielić, bez szkody dla rynku, konieczna jest konsultacja z Komisją Europejską. Organy państwowe nie mogą samodzielnie decydować o rodzajach i warunkach oferowanej pomocy.

[1] Rozporządzenie Komisji Unii Europejskiej Nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis

Czy ten artykuł był przydatny?
średnia: 0 | 0 ocen

Przeglądaj tematy