Gwarancja de minimis z BGK – co musisz o niej wiedzieć?

3 min

szczęśliwa kobieta wskazuje palcem w górę

Jako przedsiębiorca możesz ubiegać się o wsparcie finansowe, korzystając z wielu różnych programów pomocowych. Poza dotacjami krajowymi lub unijnymi masz do swojej dyspozycji rządowy program wsparcia przedsiębiorczości z wykorzystaniem gwarancji i poręczeń BGK. Stałym i kompleksowym narzędziem wsparcia jest gwarancja PLD z Krajowego Funduszu Gwarancyjnego, zwana też gwarancją de minimis. W tym artykule powiemy Ci, jakie formalności należy spełnić oraz czym cechuje się ta forma pomocy dla firm. 

Czym jest pomoc de minimis?

Pomoc de minimis to forma pomocy publicznej, która nie musi być zgłaszana do Komisji Europejskiej, co reguluje rozporządzenie 1407/2013 z 18 grudnia 2013 roku1. Zgodnie z tym aktem prawnym, pomoc publiczna w kwocie nieprzekraczającej 200 tys. euro (w ciągu trzech lat) nie może zostać uznana za nieuczciwą praktykę polegającą na naruszeniu zakazu konkurencji. Taką interpretację potwierdzają też artykuły 107 i 108 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

Czym jest gwarancja PLD-KFG udzielana w ramach pomocy de minimis?

W polskim porządku prawnym za cały program gwarancji PLD odpowiada Bank Gospodarstwa Krajowego. Program jest trwałym i systemowym instrumentem wsparcia dla przedsiębiorców z sektora MŚP. Gwarancja PLD-KFG (de minimis) może być wykorzystana na zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego.

System gwarancji de minimis posiada następujące parametry:

  • Gwarancja PLD-KFG to zabezpieczenie spłaty kredytu.
  • Zabezpieczenie sięga do 80% kwoty kapitału kredytu i może być udzielone dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm.
  • Maksymalna jednostkowa kwota gwarancji (która zależy od dostępności limitu pomocy de minimis) to:

a) 1 500 000 EUR (w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się transportem drogowym towarów jest to 750 000 EUR), a czas trwania gwarancji nie przekracza 5 lat;

b) 750 000 EUR (w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się transportem drogowym towarów jest to 375 000 EUR), a czas trwania gwarancji nie przekracza 10 lat.

  • Maksymalne okresy gwarancji: 75 miesięcy dla kredytów obrotowych i 120 miesięcy dla kredytów inwestycyjnych.
  • Prowizja za udzielenie gwarancji: do 30 czerwca 2023 r. jest to 0% kwoty gwarancji.
  • Waluta kredytu: PLN i inne niż PLN, przy czym walutą gwarancji może być tylko PLN.
  • Zabezpieczenie gwarancji (przyjmowane na rzecz BGK) to weksel in blanco​.

Jeśli planujesz ubiegać się o gwarancję PLD-KFG, nie możesz figurować w Bankowym Rejestrze Niesolidnych Klientów ani posiadać decyzji o obowiązku zwrotu pomocy publicznej.

W tym miejscu warto podkreślić, że gwarancja de minimis nie jest „tradycyjną” formą wsparcia finansowego dla firmy, jak na przykład dotacja. Na Twoje konto nie przyjdzie przelew o określonej wysokości, natomiast dzięki gwarancji możesz pozyskać finansowanie na lepszych warunkach rynkowych. Jeśli interesuje Cię wsparcie gotówkowe, możesz skorzystać m.in. z kredytów dla firm oraz z krajowych i unijnych dotacji oraz pożyczek. 

Czy warto skorzystać z rządowej gwarancji? Nie ulega wątpliwości, że dla wielu firm będzie to bardzo atrakcyjna forma zabezpieczenia finansowania. Potwierdzają to także dane, jakie udostępnia Bank Gospodarstwa Krajowego: do 30 listopada 2022 roku udzielono już poręczeń i gwarancji na kwotę 158 miliardów złotych. Ze wsparcia skorzystało niemal 240 tysięcy przedsiębiorstw2!

Gwarancja de minimis – koszty

Do połowy 2023 roku obowiązują jeszcze preferencyjne zasady uzyskania gwarancji PLD-KFG (de minimis). Ustawodawca zdecydował, że takie działania mogą pozytywnie stymulować gospodarkę, która wciąż zmaga się ze skutkami pandemii COVID-19 oraz agresji Rosji na Ukrainę. 

Pamiętaj, że procedura uzyskania gwarancji de minimis będzie wymagać złożenia dodatkowych dokumentów. Będą  one zawierać stosowne oświadczenia na podstawie których bank podejmie decyzję o objęciu kredytu gwarancją PLD-KFG Z pełną listą zapoznasz się tutaj.

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R1407-20200727&from=ES

2 https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/zabezpieczenie-finansowania/gwarancja-de-minimis/

Czy ten artykuł był przydatny?
średnia: 0 | 0 ocen

Przeglądaj tematy