Zmiany w Kodeksie pracy od 26 kwietnia 2023 r.

5 min

kobieta siedzi przed monitorem i notuje

26 kwietnia 2023 r. wchodzą w życie zmiany w zakresie Kodeksu Pracy. Jak możesz się domyślać dotyczą wielu obszarów, m.in. umów zawieranych na okres próbny, przerw w pracy czy dodatkowych dni wolnych. Lista najważniejszych zmian jest dość obszerna. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie ich czytelne omówienie.

Najważniejsze zmiany w prawie pracy

Już wcześniej zapowiadaliśmy zmiany w Kodeksie pracy w jednym z naszych artykułów. Teraz skupimy się na konkretnych przepisach, które 26 kwietnia zyskają nowe brzmienie. Zanim jednak przejdziemy do szczegółów, warto przypomnieć ich źródło, a także obszary, których dotyczą. Wprowadzane modyfikacje wiążą się z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 20 czerwca 2019 r. I tak, w związku z kolejnym dostosowaniem przepisów polski porządek prawny zmieni się w zakresie:

 • uprawnień pracowników
 • warunków i form zatrudnienia
 • uprawnień rodziców i opiekunów

Jak możesz się domyślać, wprowadzenie tych zmian ma na celu zwiększenie przewidywalności i poprawienie warunków zatrudnienia oraz rozszerzenie uprawnień. Przyjrzyjmy się im bliżej!

Informacje o warunkach zatrudnienia i treść umowy o pracę

Nowelizacja wprowadza szereg zmian m.in. właśnie w brzmieniu umów. Wiele zależy od wybranego rodzaju dokumentu. Jak wyglądają zmiany w każdej z nich?

 1. Jeśli planujesz podpisać z pracownikiem umowę o pracę, od 26 kwietnia musisz dodatkowo wskazać w niej miejsce siedziby. W przypadku, gdy jesteś pracodawcą będącym osobą fizyczną nieposiadającą siedziby – adres zamieszkania. 
 2. Z kolei gdy zatrudnisz pracownika na umowę o pracę na czas określony, musisz również wprowadzić czas jej trwania lub dzień jej zakończenia.
 3. Natomiast umowa na czas próbny wymaga zapisu o:

  a) czasie jej trwania lub dniu zakończenia oraz możliwości przedłużenia umowy o czas urlopu lub o czas innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika;
  b) okresie, na który strony mają zamiar zawrzeć umowę o pracę na czas określony w przypadku zamiaru zawarcia takiej umowy na okres krótszy niż 12 miesięcy, lub postanowienie o wydłużeniu umowy nie więcej niż o 1 miesiąc, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy.


Rozszerzył się też zakres informacji, jakie należy przedstawić przy zatrudnieniu. Pracodawca musi poinformować o1:

 • obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy;
 • obowiązującym pracownika dobowym i tygodniowym wymiarze czasu pracy;
 • przysługujących pracownikowi przerwach w pracy;
 • przysługującym pracownikowi dobowym i tygodniowym odpoczynku;
 • zasadach dotyczących pracy w godzinach nadliczbowych i rekompensaty za nią;
 • zasadach dotyczących przechodzenia ze zmiany na zmianę;
 • zasadach dotyczących przemieszczania się między miejscami wykonywania pracy;
 • innych niż określone w umowie o pracę przysługujących pracownikowi składnikach wynagrodzenia oraz świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych;
 • wymiarze przysługującego pracownikowi płatnego urlopu, w szczególności urlopu wypoczynkowego lub, jeżeli nie jest możliwe jego określenie w dacie przekazywania pracownikowi tej informacji, o zasadach jego ustalania i przyznawania (ustalania długości urlopu wypoczynkowego, zasady wykorzystania urlopu wypoczynkowego;
 • w roku bieżącym i terminu wykorzystania urlopu zaległego, informacji o urlopie na żądanie;
 • obowiązujących zasadach rozwiązania stosunku pracy, w tym o wymogach formalnych, długości okresów wypowiedzenia oraz terminie odwołania się do sądu pracy lub – jeżeli nie jest możliwe określenie długości okresów wypowiedzenia;
 • w dacie przekazywania pracownikowi tej informacji – sposobie ustalania takich okresów wypowiedzenia;
 • prawie pracownika do szkoleń, jeżeli pracodawca je zapewnia, w szczególności o ogólnych zasadach polityki szkoleniowej pracodawcy;
 • układzie zbiorowym pracy lub innym porozumieniu zbiorowym, którym pracownik jest objęty, a w przypadku zawarcia porozumienia zbiorowego poza zakładem pracy przez wspólne organy lub instytucje – nazwie takich organów lub instytucji;
 • w przypadku, gdy nie ustalono regulaminu pracy – terminie, miejscu, czasie;
 • i częstotliwości wypłacania wynagrodzenia za pracę, porze nocnej oraz przyjętym u danego pracodawcy sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Co więcej, jako pracodawca musisz o tym wszystkim poinformować pracownika (w formie papierowej lub elektronicznej) w ciągu 7 dni od dopuszczenia go do pracy. 

Musisz także poinformować pracownika, w terminie 30 dni od dnia dopuszczenia pracownika do pracy, o nazwie instytucji, do których wpływają składki na ubezpieczenia społeczne oraz informacje na temat ochrony związanej z zabezpieczeniem społecznym.


A co jeśli Twoi pracownicy będą wysyłani poza granicę Polski? Tutaj też pojawia się obowiązek informacyjny o:

 • walucie, w jakiej dostaną wynagrodzenie;
 • państwach, w których mają wykonywać pracę;
 • czasie zakończenia pracy za granicą;
 • o możliwości zapewnienia powrotu pracowników;
 • potencjalnych świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych.

Umowa na okres próbny

Wymieniona przez nas zmiana w umowie na okres próbny nie jest jedyną. Dzięki nowym zasadom strony takiej umowy będą mogły dodać zapis o wydłużeniu jej trwania o czas urlopu lub innej usprawiedliwionej nieobecności.

Dodatkowo umowę będzie można zawrzeć na:

 • 1 miesiąc – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy;
 • 2 miesiące – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony wynoszący co najmniej 6 miesięcy i krótszy niż 12 miesięcy.

Co więcej, w przypadku takiej klauzuli i zasadności wynikającej z rodzaju pracy, okres próbny będzie można wydłużyć nie więcej niż o jeden miesiąc.

Forma zatrudnienia

Kolejną ciekawą zmianą będzie możliwość złożenia przez pracownika raz w roku wniosku o np.:

 • przejście na inny rodzaj umowy. A dokładnie na umowę o pracę na czas nieokreślony;
 • zatrudnienie na pełny wymiar czasu pracy;
 • bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy.

Pracownik nabędzie prawo do złożenia tego typu wniosku po przepracowaniu co najmniej 6 miesięcy, pod warunkiem, że nie jest zatrudniony na okres próbny. Z kolei jako pracodawca musisz udzielić mu odpowiedzi w ciągu jednego miesiąca (zarówno w przypadku przyjęcia prośby, jak i jej odmowy). 

Ochrona przed niekorzystnym traktowaniem podczas zatrudnienia

W tym przypadku również rozszerzy się ochrona pracowników. Jeśli pracownik zdecyduje się dochodzić się swoich praw ze względu na naruszenie przepisów prawa pracy lub okaże wsparcie innemu pracownikowi – pracodawca nie będzie mógł go zwolnić z tego powodu. 

Ochrona przed zwolnieniem

Nowelizacja przepisów wprowadzi także nowy obowiązek w kontekście umów na czas określony. Od 26 kwietnia będzie trzeba wskazać przyczynę rozwiązania lub wypowiedzenia umowy o pracę również na czas określony. Jednak za powód nie będzie można podać:

 • wystąpienia przez pracownika z wnioskiem o zmianę rodzaju umowy na czas nieokreślony;
 • jednoczesne pozostawanie w stosunku pracy z innym pracodawcą lub jednoczesne pozostawanie w stosunku prawnym będącym podstawą świadczenia pracy innym niż stosunek pracy, chyba że ograniczenia w tym zakresie wynikają z odrębnych przepisów;
 • dochodzenia przez pracownika udzielenia informacji o warunkach zatrudnienia;
 • skorzystania z prawa do szkoleń.

W przypadku dochodzenia zasadności rozwiązania stosunku pracy będzie przysługiwało pracownikowi odszkodowanie. Jego wysokość nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Szkolenia i przerwy w pracy

Zmiany dotkną również szkoleń, na które będzie wysyłany pracownik. W tym przypadku dodano nowy przepis do Kodeksu pracy. W skrócie mówi o tym, że szkolenia wynikające z rodzaju pracy lub takie, na które wysyła przełożony, będą odbywać się na koszt pracodawcy i, w miarę możliwości, powinny odbywać się w godzinach pracy. Jeśli zostaną realizowane po godzinach – będą wliczane do czasu pracy. 

Z kolei w przypadku przerwy w pracy nowy stan prawny uzależnia ją od przepracowanych godzin. Oczywiście będą wliczać się w godziny pracy. Jakie są warunki? Jeśli dobowy wymiar wynosi:

 • co najmniej 6 godzin – pracownikowi przysługuje co najmniej 15-minutowa przerwa;
 • jest dłuższy niż 9 godzin – pracownikowi przysługuje dodatkowa co najmniej 15-minutowa przerwa;
 • jest dłuższy niż 16 godzin – pracownik nabywa prawo do kolejnej co najmniej 15-minutowej przerwy.

Wolne od pracy z powodu działania siły wyższej

W przypadku pilnych spraw rodzinnych lub wypadku będzie przysługiwał urlop z powodu tzw. działania siły wyższej. Wymiar urlopu to 2 dni lub 16 godzin, a w tym czasie będzie przysługiwało prawo do połowy wynagrodzenia. 

Przepisy dotyczące rodzicielstwa lub opieki

Wśród licznych zmian pojawią się również te dotyczące rodziców i opiekunów.

Urlop ojcowski – o połowę skraca się okres, w którym można z niego skorzystać. Z 24 miesięcy do 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Z kolei ojciec adopcyjny również będzie miał 12 miesięcy od uprawomocnienia postanowienia o przysposobieniu dziecka (do ukończenia przez nie 14 roku życia);

Dodatkowa ochrona przed zwolnieniem w czasie ciąży lub urlopy macierzyńskiego – w przypadku pracowników będących pod ochroną rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić wyłącznie w razie upadłości lub likwidacji pracodawcy. A taka ochrona obejmuje 7 dni przed rozpoczęciem urlopu ojcowskiego, 14 dni przed urlopem macierzyńskim lub 21 przed rozpoczęciem urlopu rodzicielskiego;

Pracownicy wychowujący dziecko do ukończenia przez nie 8 roku życia – będą mogli ubiegać się o zastosowanie elastycznej organizacji czasu pracy. Co oznacza: obniżenie etatu, pracę zdalną czy system pracy weekendowej. W tym okresie pracodawca nie będzie mógł zakończyć stosunku pracy. Sam wiek dziecka w zastosowaniu tych przepisów został zmieniony. Przed 26 kwietnia wynosił 4 lata, a od tej daty właśnie 8 lat;

Dłuższy urlop rodzicielski – łączna długość urlopu rodzicielskiego dla obojga rodziców zmienia się z 32 do 34 tygodni po urodzeniu jednego dziecka. Z kolei po urodzeniu dwojga lub więcej z 41 do 43 tygodni. W przypadku rodziców dziecka, które posiada zaświadczenie o ciężkiej i nieodwracalnej niepełnosprawności lub nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w okresie prenatalnym rozwoju dziecka lub w czasie porodu, mają prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze odpowiednio 65 lub 67 tygodni. Każdemu z rodziców (zatrudnionemu w oparciu o umowę o pracę) będzie przysługiwało wyłączne prawo do 9 tygodni urlopu rodzicielskiego, a prawa tego nie będzie można przenieść na drugiego z rodziców dziecka.

5 dni urlopu opiekuńczego – urlop ten przyznawany jest w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych. Urlop ten jest bezpłatny i będzie mógł być wykorzystany jednorazowo lub w częściach, na wniosek pracownika.

Równoległe zatrudnienie pracownika

Nowelizacja nie unieważnia umowy o zakazie konkurencji. Jeśli strony zdecydują się ją podpisać – będzie obowiązywała. Jednak zmiany w przepisach zagwarantują możliwość świadczenia pracy u więcej niż jednego pracodawcy. Niezależnie, czy myślimy o umowie o pracę czy umowach cywilnoprawnych – jako pracodawca nie możesz zabronić wykonywania pracy w innej firmie. Chyba że np. godziny pracy miałyby się pokrywać lub miałyby zastosowanie inne przepisy prawa. 

1 www.biznes.gov

Czy ten artykuł był przydatny?
średnia: 0 | 0 ocen

Przeglądaj tematy