Kredyt technologiczny z premią BGK - w pigułce

4 min

mężczyzna w garniturze podpisuje dokument

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach kredytu technologicznego, który koordynuje Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Dowiedz się, czy i w jaki sposób możesz skorzystać ze specjalnego finansowania na innowacje technologiczne, a także jak ubiegać się o takie dofinansowanie.

Czym jest kredyt technologiczny FENG

Kredyt technologiczny z premią BGK to instrument znany polskim przedsiębiorcom z poprzednich unijnych perspektyw finansowych. Kredyt technologiczny jest wdrażany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027. Planowana łączna kwota dofinansowania w aktualnym naborze to 578 mln złotych

Ramową umowę współpracy z BGK w zakresie wdrażania kredytu technologicznego podpisało 15 banków komercyjnych, w tym ING Bank Śląski. Skoro finansowanie jest udzielane na warunkach rynkowych, z czego wynika szczególna atrakcyjność kredytu technologicznego? Otóż jest on częściowo spłacany dotacją w formie premii technologicznej, która jest wypłacana właśnie przez BGK ze środków unijnych. O wymogach związanych dofinansowaniem z BGK przeczytasz poniżej.

Kto może skorzystać z kredytu na innowacje technologiczne

O kredyt technologiczny z premią BGK mogą się ubiegać przedsiębiorcy z sektora MŚP, a więc mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 osób oraz działają na terenie Polski.

Kredyt jest przeznaczony dla firm, które zamierzają wdrożyć własne bądź nabyte nowe technologie i dzięki temu wytwarzać całkowicie nowe lub znacząco ulepszone produkty, procesy czy usługi. 

Pod terminem „nowa technologia” kryją się:

 • prawo własności przemysłowej;
 • wyniki prac rozwojowych;
 • wyniki badań przemysłowych;
 • nieopatentowana wiedza techniczna.

Warto zaznaczyć, że innowacjami są nawet takie rozwiązania, które usprawniają produkcję w firmie, a więc są innowacyjne w mikroskali. Największe szanse na premię BGK mają jednak te przedsiębiorstwa, które wykażą odpowiednio wysoki poziom innowacyjności (np. w skali regionu lub całego kraju). 

Jakie wydatki można ponosić w ramach kredytu technologicznego

Na co dokładnie możesz przeznaczyć kredyt technologiczny? Na liście dopuszczonych wydatków znajdziesz: 

 • zakup prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych;
 • zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych;
 • zakup albo wytworzenie środków trwałych;
 • zakup robót i materiałów budowlanych;
 • zakup oraz ochrona wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej;
 • raty z tytułu umowy leasingu nieruchomości lub środków trwałych;
 • studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne wykonane przez doradców zewnętrznych;
 • koszty związane z uzyskiwaniem patentów.

Kredyt przyznawany jest w polskich złotych, a wysokość finansowania może sięgać nawet 100% wartości kosztów kwalifikowanych projektu. Z kolei dofinansowanie BGK może wynieść nawet do 70% wartości kosztów kwalifikowanych. Wysokość dofinansowania zależy od wielkości przedsiębiorstwa oraz miejsca realizacji projektu.

W obecnym konkursie nie określono minimalnej wartość kosztów kwalifikowanych, maksymalna wynosi natomiast 50 mln EUR.

Jak wygląda proces wnioskowania o kredyt technologiczny

Termin składania wniosków upływa 31 maja 2023 roku o godz. 16:00. O przyznaniu premii technologicznej decyduje spełnienie kryteriów formalnych i merytorycznych (które potwierdzą m.in. innowacyjność technologii, nowość rezultatu projektu czy aspekty środowiskowe). Wyżej ocenione będą te rozwiązania, które są innowacyjne nie tylko dla danego przedsiębiorstwa, ale w skali kraju.

 Co zrobić, żeby ubiegać się o kredyt technologiczny?

 1. Złóż wniosek do banku o udzielenie kredytu technologicznego. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku (badana jest m.in. zdolność kredytowa przedsiębiorstwa), bank wyda Ci promesę lub warunkową umowę kredytu technologicznego.
 2. Złóż wniosek do BGK o dofinansowanie projektu. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia uzyskasz z BGK promesę premii technologicznej.
 3. Podpisz z bankiem umowę kredytową.
 4. Podpisz z BGK umowę o dofinansowanie projektu.
 5. Zrealizuj projekt, którego dotyczy umowa. Wniosek o wypłatę premii z BGK możesz złożyć w trakcie trwania projektu lub po jego zakończeniu.
 6. BGK wypłaca premię technologiczną bezpośrednio do banku, który udzielił Ci kredytu. Spłaca to część kapitału tego kredytu.

O kredyt technologiczny wnioskujesz więc w wybranym banku, a o premię technologiczną bezpośrednio w BGK. 

Pamiętaj, że kwota kredytu technologicznego nie może być mniejsza niż kwota premii, którą otrzymasz. O premię możesz zawnioskować:

 • jednorazowo, wówczas będzie ona wypłacona po zakończeniu inwestycji,
 • jako płatności częściowe, jeśli poniesiesz co najmniej 25% wartości wydatków kwalifikowanych i uruchomisz kredyt w tej kwocie.

Szczegółowe informacje dotyczące aktualnego naboru do kredytu technologicznego FENG oraz dokumentację aplikacyjną (w tym generator wniosków o dofinansowanie) znajdziesz na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego

Czy ten artykuł był przydatny?
średnia: 0 | 0 ocen

Przeglądaj tematy