Cybersecurity – czym jest i co się na nie składa?

3 min

palec na klawiaturze

Dynamiczny rozwój technologii przyniósł ze sobą nowe wyzwania – konieczność zapewnienia bezpieczeństwa danych i systemów. To właśnie cyberbezpieczeństwo stało się kluczową dziedziną, której zadaniem jest przeciwdziałanie zagrożeniom w świecie online. Dowiedz się, co to jest cybersecurity i jak zacząć chronić systemy w firmie.

Czym jest cybersecurity? Definicja bezpieczeństwa w internecie

Czym jest bezpieczeństwo w sieci? Termin cybersecurity na stałe wpisał się w gospodarczą rzeczywistość końca XX i początku XXI wieku. Znalazł się w licznych dokumentach oraz opracowaniach naukowych. Za najpopularniejszą uważa się definicję Komisji Europejskiej, która wskazuje, że jest to „odporność sieci i systemów informatycznych, przy danym poziomie zaufania, na zdarzenia przypadkowe lub działania złośliwe naruszające dostępność, autentyczność, integralność i poufność przechowywanych lub przekazywanych danych, lub związanych z nimi usług oferowanych, lub dostępnych poprzez te sieci i systemy”1.

Inaczej mówiąc, bezpieczeństwo w internecie to dziedzina zajmująca się ochroną systemów, procesów, sieci i danych przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, ujawnieniem, zakłócaniem, modyfikacją lub zniszczeniem

Co składa się na cyberbezpieczeństwo? 

Cyberbezpieczeństwo to złożona dziedzina, którą buduje szereg elementów tworzących kompleksowy system ochronny. Kluczowe komponenty to między innymi:

 • standardy i struktury bezpieczeństwa,
 • bezpieczeństwo fizyczne,
 • bezpieczeństwo aplikacji,
 • edukację użytkowników, 
 • architekturę bezpieczeństwa,
 • rozwój kariery specjalistów,
 • diagnozę zagrożeń,
 • ocenę ryzyka,
 • zarządzanie ryzykiem,
 • operacje bezpieczeństwa, 
 • niezbędne uregulowania.

Bezpieczeństwo w sieci obejmuje zatem szeroki zakres działań, od stosowania technicznych zabezpieczeń przez doradztwo zwiększające świadomość biznesu, aż do tworzenia odpowiednich procedur.

Główne gałęzie cyberbezpieczeństwa

Cybersecurity opiera się na trzech głównych filarach: bezpieczeństwie fizycznym, internecie rzeczy oraz bezpieczeństwie aplikacji. Każdy z nich koncentruje się na innym aspekcie ochrony systemów i danych.

Bezpieczeństwo fizyczne

Zasady bezpieczeństwa w sieci są bardzo istotne, ale nie wypełniają całego zakresu działań związanych z cybersecurity. Należy pamiętać, że wszystkie urządzenia (serwery, centra danych oraz elementy sieciowe) są zlokalizowane w fizycznym miejscu, do którego dostęp powinna mieć ograniczona grupa osób. Warto zadbać zatem o kontrolę dostępu fizycznego, ale także monitoring wideo czy ochronę przed włamaniami. Nie można zapominać, że w dobie szybkiego postępu technologicznego, problemem może być nie tylko fizyczna kradzież, ale także umieszczenie w urządzeniach pewnych elementów (np. szpiegujących).

Internet of things, czyli internet rzeczy

Internet rzeczy (IoT) to sieć urządzeń podłączonych do internetu. Urządzenia te mogą zbierać i przesyłać dane, co czyni je potencjalnymi celami dla cyberprzestępców. W tym kontekście ważne jest, aby stosować odpowiednie środki ochrony w celu zabezpieczenia urządzeń IoT przed nieautoryzowanym dostępem. Zasady wzmacniające bezpieczeństwo w sieci obejmują między innymi:

 • silne hasła,
 • aktualizacje oprogramowania,
 • szyfrowanie,
 • nadawanie uprawnień w zakresie adekwatnym do potrzeb.

Bezpieczeństwo aplikacji

Bezpieczeństwo aplikacji to kluczowy element ochrony danych w sieci, ponieważ wiele ataków przeprowadzanych jest poprzez wykorzystanie istniejących luk. Problemy wynikają przede wszystkim z wszechstronności wymaganych zabezpieczeń. Istotne są nie tylko szyfrowanie i wyeliminowanie podatności SQL Injection, ale także pełne dostosowanie się do procesu bezpiecznego tworzenia aplikacji (SSDLC – Security Software Development Lifecycle). 

Jak zwiększyć swoje bezpieczeństwo w sieci w kontekście aplikacji? Należy wnikliwie przyjrzeć się następującym elementom:

 • diagramowi przepływu danych,
 • bezpieczeństwu danych w sieci,
 • bezpieczeństwu związanemu z użytkowaniem aplikacji,
 • bezpieczeństwu API,
 • analizowaniu i integracji kodu źródłowego.

Rozpoznawanie zagrożeń dotyczących cybersecurity

Jak ważne jest bezpieczeństwo w sieci? Przykłady z życia pokazują, że w wielu przypadkach jest to priorytetowe dla przetrwania firmy. Istotnym elementem skutecznej strategii cyberbezpieczeństwa jest zdolność do rozpoznawania różnorodnych zagrożeń, czy to w zakresie płatności, strony internetowej czy innego elementu.

Cyberprzestępcy stale doskonalą metody ataków. Trudno mówić o skutecznym systemie ochrony, gdy nie uwzględnia on najnowszych trendów w dziedzinie cybersecurity. Należy też pamiętać o regularnym kontrolowaniu stopnia zabezpieczeń, dostarczaniu aktualizacji oprogramowania oraz szkoleniu pracowników w zakresie odporności na działania hakerów. W zapewnianiu bezpieczeństwa danych pomocne mogą okazać się narzędzia automatyzacji, zmniejszające ryzyko wycieku informacji i uszczelniające luki systemów.

Rozpoznanie zagrożeń powinno dotyczyć także działań wewnętrznych. Ochrona wizerunku i bezpieczeństwo w sieci zależą również od umyślnych bądź nieumyślnych incydentów, których sprawcami mogą być osoby zatrudnione w organizacji. Co w tym kontekście stwarza ryzyko?

 • Współpraca personelu z osobami z zewnątrz w celu świadomego wyrządzenia szkód.
 • Brak umiejętności w obchodzeniu się z danymi.
 • Instalacja złośliwego oprogramowania (celowa lub nieumyślna). 
 • Sabotaż w celu zdobycia przewagi nad konkurencją.
 • Błędne przypisanie uprawnień w projektach.

Doświadczenie pokazuje, że często bardziej niebezpieczne są zagrożenia wewnętrzne. Występuje tu element zaskoczenia, co może sprawić, że są one niewykryte przez długi czas.

Ocena ryzyka związana z cyberbezpieczeństwem

Bezpieczeństwo użytkownika w sieci zależy w dużej mierze od procesu identyfikacji potencjalnych zagrożeń, oceny ich wpływu na organizację oraz określenia odpowiednich działań zapobiegawczych. Celem tak przeprowadzonej analizy ryzyka jest ustalenie prawdopodobieństwa i skutków wystąpienia danego zdarzenia niepożądanego. Analiza jest procesem skomplikowanym i zmiennym w czasie, dlatego powinna być przeprowadzana cyklicznie. 

Zalety przeprowadzania analizy ryzyka obejmują:

 • zrozumienie poziomu narażenia na różnego rodzaju cyberzagrożenia,
 • efektywne dopracowywanie priorytetowych aspektów bezpieczeństwa,
 • zwiększenie odporności i ciągłości działania organizacji również przypadku wystąpienia niepożądanego incydentu,
 • zmniejszenie ryzyka ewentualnych strat i związanych z nimi kosztów,
 • podniesienie poziomu zaufania do firmy.

 

1 W. Hydzik, Cyberbezpieczeństwo i ochrona danych osobowych w świetle regulacji europejskich i krajowych, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”, 2019 nr 3, s. 85.

Czy ten artykuł był przydatny?
średnia: 0 | 0 ocen

Przeglądaj tematy