Czym jest kredyt ekologiczny z dotacją BGK

6 min

energooszczędna żarówka z zielonych liści

Trwa właśnie pierwszy nabór wniosków o kredyt ekologiczny z premią Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Jest to nowy instrument, który jest dostępny dla określonej grupy polskich przedsiębiorców. Jeśli planujesz inwestycję ekologiczną związaną z energooszczędnością, koniecznie sprawdź możliwość skorzystania z tej formy dofinansowania! 

Czym jest kredyt ekologiczny?

Kredyt ekologiczny z dotacją BGK oferuje przedsiębiorcom wsparcie ze środków publicznych. Jest przeznaczony dla firm, które planują zrealizować inwestycje związane z poprawą efektywności energetycznej. Całkowity budżet działania wynosi 460 mln EUR, z którego na aktualny nabór przeznaczono 660 mln PLN.

O szczególnej atrakcyjności kredytu świadczy fakt, że jest on częściowo spłacany premią ekologiczną, którą wypłaca Bank Gospodarstwa Krajowego po zrealizowaniu inwestycji. Warto więc zapoznać się z warunkami uzyskania kredytu i skorzystać z atrakcyjnej formy finansowania.

Bank Gospodarstwa Krajowego przeprowadza nabór wniosków z kredytu ekologicznego na mocy rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis z udziałem BGK w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG). 

W kredycie ekologicznym zostały dopuszczone różne formy pomocy:

 • regionalna pomoc inwestycyjna;
 • pomoc inwestycyjna na: środki wspierające efektywność energetyczną, propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy;
 • pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP;
 • pomoc de minimis.

Kredyt ekologiczny – dla kogo?

Kredyt ekologiczny z premią BGK jest przeznaczony dla ściśle określonych odbiorców. Jeszcze zanim przystąpisz do składania wniosku, upewnij się, że jest to rozwiązanie dla Ciebie.

Uprawnione do skorzystania z tej formy wsparcia są podmioty z sektora MŚP, czyli mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie firmy (w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014), a także przedsiębiorcy typu small mid-caps (w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014) i mid-caps (w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1017). 

Ze wsparcia w aktualnym naborze nie mogą skorzystać przedsiębiorcy, w których 25% lub więcej kapitału lub praw głosu kontroluje bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie, co najmniej jeden organ publiczny. 

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie z kredytu ekologicznego?

W zakres inwestycji, które można sfinansować za pomocą kredytu ekologicznego z premią BGK, wchodzą działania związane z szeroko pojętą energooszczędnością. Kredyt może być przeznaczony na zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstw poprzez modernizację infrastruktury, przy jednoczesnym wymogu zachowania ograniczenia zużycia energii pierwotnej o przynajmniej 30%.

Do działań objętych finansowaniem należy m.in.:

 • izolacja instalacji przemysłowych
 • przebudowa, termomodernizacja lub remont budynku
 • modernizacja lub wymiana urządzeń, instalacji lub sieci
 • magazynowanie i odzyskiwanie energii (w tym instalacja i modernizacja systemów, urządzeń i procesów)
 • ograniczenie strat sieciowych
 • zmiana źródeł pochodzenia energii na bardziej ekologiczne
 • zwiększenie efektywności energetycznej rozwiązań stosowanych w firmie 

Kredyt jest udzielany w polskich złotych i może sfinansować nawet 100% kosztów kwalifikowanych. W oparciu o koszty kwalifikowane wyliczana jest kwota dofinansowania - czyli premia ekologiczna. Może ona wynieść od 25% nawet do 80% kosztów kwalifikowanych. Jej wysokość zależy od lokalizacji inwestycji, wielkości przedsiębiorstwa oraz rodzaju samego wydatku. To właśnie premia ekologiczna spłaca częściowo kredyt w banku.

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty nabycia:

 • środków trwałych;
 • robót i materiałów budowlanych;
 • wartości niematerialnych i prawnych (np. patenty, licencje, know-how);
 • studiów, ekspertyz, koncepcji i projektów technicznych wykonanych przez doradców zewnętrznych – dotyczących realizowanego projektu.

Zakres projektu możesz zwiększyć o 15% wysokości kosztów kwalifikowanych, które są przewidziane w Twoim projekcie, jednak nie możesz ich przeznaczyć na dowolny cel. Dodatkowe finansowanie musi być związane z celami Europejskiego Zielonego Ładu, w tym z Falą Renowacji. Strategia ta dotyczy rozwiązań, które prowadzą do zwiększania powierzchni zielonych, rozwoju elektromobilności lub projektów związanych z GOZ (Gospodarką Obiegu Zamkniętego). Możliwa jest również inwestycja w OZE (Odnawialne Źródła Energii), jeśli wynika to z rekomendacji audytu.

Co musisz wiedzieć o audycie energetycznym dla kredytu ekologicznego

Obligatoryjnym krokiem w procesie ubiegania się o dotację w formie premii ekologicznej jest audyt energetyczny. To właśnie z rekomendacji wskazanych w tym dokumencie będzie wynikał ostateczny zakres projektu. Audyt powinien wskazać konkretne korzyści, które osiągniesz dzięki przeprowadzonej modernizacji. Pamiętaj, że muszą one przynieść co najmniej 30% oszczędności energii w stosunku do obecnego stanu. Oczywiście większe oszczędności korzystniej wpłyną na ocenę projektu. 

BGK nie narzuca żadnych wymogów formalnych co do rekomendowanych audytorów i ich uprawnień. Jeśli masz odpowiednie kompetencje możesz wykonać taki audyt we własnym zakresie. Pamiętaj jednak, że jakość audytu będzie weryfikowana na etapie oceny wniosku po stronie BGK, należy więc zadbać o poprawność i realność przedstawianych tam wyliczeń. Również po pozytywnej ocenie wniosku, przyznaniu dofinansowania i realizacji inwestycji, BGK może sprawdzić realizację wskazanych w audycie oszczędności. 

Koszt przygotowania audytu, który będzie sporządzony po dniu ogłoszenia naboru, a więc po 24 maja, można zaliczyć jako koszt kwalifikowany w projekcie. Zostanie on w 50% zrefundowany w ramach premii ekologicznej.

Kiedy rusza nabór na kredyt ekologiczny?

Pierwszy nabór wniosków o kredyt ekologiczny został ogłoszony 24 maja 2023 roku. Wnioski w konkursie można składać od 13 czerwca do 17 sierpnia 2023 roku do godz. 16:00. Kolejny nabór jest zaplanowany w terminie od 25 kwietnia do 25 lipca 2024 roku.

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem generatora wniosków. W procesie wnioskowania niezbędne będzie przygotowanie i przesłanie wielu załączników. Dlatego jeśli chcesz ubiegać się o takie dofinansowanie, koniecznie przygotuj całą dokumentację z odpowiednim wyprzedzeniem! 

Pełna dokumentacja konkursowa wraz ze wskazaniem wymaganych wzorów dokumentów, w tym dokumentu audytu wraz z wytycznymi oraz generatorem wniosków, jest dostępna na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

Wyniki naboru powinny być znane w połowie października 2023 roku. Wynika to z regulaminu konkursu, który wskazuje że BGK oceni wszystkie projekty w terminie 60 dni od zakończenia naboru, natomiast na zatwierdzenie tej oceny trzeba będzie poczekać kolejne dziesięć dni. 

Jak wygląda proces wnioskowania o kredyt ekologiczny?

 1. Przeprowadź audyt energetyczny przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Dodatkowo możesz przeprowadzić audyt efektywności energetycznej.
 2. Złóż wniosek do banku o udzielenie kredytu ekologicznego z dotacją BGK. Po jego pozytywnym rozpatrzeniu, otrzymasz od banku promesę kredytu ekologicznego lub warunkową umowę kredytu ekologicznego.
 3. Złóż wniosek do BGK o dofinansowanie projektu. BGK przeprowadzi jego ocenę – jeśli decyzja będzie pozytywna, otrzymasz promesę premii ekologicznej.
 4. Po otrzymaniu potwierdzenia przyznania promesy premii ekologicznej, podpisz umowę kredytową z bankiem kredytującym. Masz na to 30 dni. 
 5. Podpisz z BGK umowę o dofinansowanie projektu.
 6. Bank uruchamia kredyt – a Ty możesz rozpocząć realizację projektu. 
 7. Po realizacji 25% inwestycji możesz zawnioskować do BGK o wypłatę pierwszej transzy premii ekologicznej, która spłaci część kapitału. 

Więcej przydatnych informacji związanych z kredytem ekologicznym z dotacją BGK, w tym o formach pomocy oraz kryteriach wyboru projektów, znajdziesz w nagraniu z webinaru ING.

Czy ten artykuł był przydatny?
średnia: 0 | 0 ocen

Przeglądaj tematy