Spółka cywilna – rejestracja krok po kroku

4 min

dłoń długopis kartka i kawa

Myślisz o rozpoczęciu działalności gospodarczej, ale nie chcesz działać w pojedynkę? Najprostszym i najtańszym sposobem jest rejestracja spółki cywilnej. Jej założenie jest szybkie, a prowadzenie – nieskomplikowane. Z tego tekstu dowiesz się więcej zarówno o zaletach, jak i wadach tego rozwiązania.

Spółka cywilna – podstawowe założenia

Spółkę cywilną może założyć co najmniej dwóch wspólników, którymi mogą być: osoby fizyczne (najczęściej), osoby prawne lub jednostki organizacyjne mające zdolność prawną. 

Samej spółce nie przysługuje status przedsiębiorcy i nie ma ona osobowości prawnej. Przedsiębiorcami są wyłącznie wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Wspólnicy w sposób solidarny są odpowiedzialni za zobowiązania spółki. 

Rejestracja spółki krok po kroku 

Podstawą działalności w formie spółki cywilnej jest umowa, w której określa się cel gospodarczy, wysokość wkładów wspólników i zasady podziału zysków. 

Nie musisz rejestrować spółki cywilnej w żadnym rejestrze (np. KRS), ale musisz uzyskać NIP i numer REGON dla swojej spółki. Poza tym wszyscy wspólnicy powinni być zarejestrowani w CEIDG.

Aby wpisać spółkę do rejestru REGON, musisz złożyć następujące dokumenty:

  • wniosek
  • informacja o wspólnikach
  • umowa spółki cywilnej. 

Dokumenty składasz w urzędzie statystycznym – w sposób osobisty, listowny lub przez pełnomocnika. Wniosek złóż w ciągu 14 dni od założenia spółki. 

Potwierdzeniem otrzymania numeru REGON (i tym samym – potwierdzeniem wpisu w rejestrze REGON) jest udostępnienie danych spółki na stronie Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). 

Po tym, jak spółka uzyska numer REGON oraz NIP, wszyscy jej wspólnicy powinni złożyć wnioski o aktualizację danych spółki cywilnej wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – można to zrobić online. 

Wybór formy opodatkowania

Jeśli jesteś wspólnikiem spółki cywilnej – musisz wybrać formę opodatkowania. Co do zasady w spółce prowadzi się podatkową księgę przychodów i rozchodów, a wspólnicy rozliczają się według zasad, jakie zgłosili do CEiDG. Jeden z nich może się rozliczać na zasadach tzw. liniówki (podatku liniowego), a drugi według skali podatkowej. Jeżeli dany wspólnik prowadzi JDG lub jest wspólnikiem w innej spółce osobowej, wyniki się sumuje, po czym wylicza się zaliczki na podatek. Istnieje również inna możliwość: rozliczanie się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i prowadzenie ewidencji przychodu. Nie jest dopuszczalne, aby jeden wspólnik rozliczał się w formie ryczałtu, a drugi według skali podatkowej czy podatku liniowego.

Stawki podatku oraz zasady rozliczania się z urzędem skarbowym są dokładnie takie same jak dla jednoosobowych działalności gospodarczych.

Jak wygenerować wpisy do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczych?

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) to rejestr firm, który zawiera informacje o przedsiębiorcach prowadzących w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą. W rejestrze znajdują się wyłącznie wpisy przedsiębiorców, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą lub są wspólnikami spółek cywilnych osób fizycznych.

Możesz się zarejestrować, wypełniając wniosek. Złożysz go w urzędzie gminy, online lub wyślesz pocztą. Wpis otrzymasz nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku.

Sporządzenie umowy

Przy zakładaniu spółki cywilnej potrzebna jest umowa w formie pisemnej, która – powołując się na rządowy serwis biznes.gov.pl – przede wszystkim powinna zawierać:

  • cel gospodarczy (czyli wyjaśnienie, po co zakładacie spółkę), 
  • wysokość wkładów, jakie wniesiecie,
  • zasady podziału zysków. 

W umowie można też zawrzeć m.in. szczegółowy sposób reprezentacji spółki czy kwestię tego, kto i jak będzie prowadził sprawy spółki (można pozbawić tego prawa lub je ograniczyć). 

Niezbędne zgłoszenia

Jak już pisaliśmy, spółkę cywilną należy zgłosić do rejestru REGON, który prowadzi GUS. Aby uzyskać numer NIP, musisz ją zgłosić do urzędu skarbowego. 

Nie zapomnij też o Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Spółka cywilna może być pracodawcą pełniącym funkcję płatnika dla osób zatrudnionych w niej na podstawie umowy o pracę bądź umowy zlecenie. 

Ponadto ZUS każdego wspólnika traktuje jako przedsiębiorcę. Wiąże się to z koniecznością odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (składka na ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolna).

O czym jeszcze warto wiedzieć?

Uregulowania prawne dotyczące spółki cywilnej są zawarte w Kodeksie Cywilnym. Pamiętaj też o tym, że prawo nie narzuca obowiązku powoływania oficjalnych organów spółki, w tym zarządu. Owszem, możecie go stworzyć i prawnie usankcjonować, jednak jest to rozwiązanie opcjonalne.

Jeśli chcesz zlikwidować spółkę cywilną, to po prostu wykreśl ją z rejestru REGON. Taki wniosek musi zawierać podpisy wszystkich wspólników (lub pełnomocników). Powinno się też do niego dołączyć kopię uchwały o rozwiązaniu spółki. 

Czy ten artykuł był przydatny?
średnia: 0 | 0 ocen

Przeglądaj tematy