Jak zbudować strategię ESG? Zaplanuj zrównoważony rozwój swojej firmy!

5 min

mężczyzna trzyma długopis przed nim monety

Planowanie rozwoju przedsiębiorstwa powinno uwzględniać nie tylko czynniki o charakterze ekonomicznym. Coraz ważniejszą rolę we współczesnym biznesie odgrywa ESG. Są to kwestie środowiskowe, społeczne i obejmujące ład korporacyjny. Dzięki odpowiedniej strategii działania możesz umacniać swoją pozycję konkurencyjną i obniżać ryzyko.

W jakim celu przygotowuje się strategię ESG?

Inwestorzy, konsumenci i potencjalni pracownicy oceniają firmy w oparciu o zróżnicowane kryteria. Coraz ważniejszym argumentem przemawiającym za nawiązaniem współpracy z nowym partnerem biznesowym jest to, w jaki sposób dba o środowisko i społeczeństwo oraz jak wysokie standardy organizacyjne zapewnia. Według badań IBM cytowanych w raporcie „The ESG Factor" aż 71% pracowników i osób poszukujących pracy uważa firmy przyjazne środowisku za bardziej atrakcyjnych pracodawców. 90% respondentów deklaruje natomiast, że zaczęli zwracać większą uwagę na kwestie zrównoważonego rozwoju pod wpływem pandemii COVID-191. Znaczenie ESG nieustannie rośnie i już teraz efektywne działanie w tych trzech obszarach ułatwia pozyskiwanie inwestorów i budowanie świadomości odpowiedzialnej marki. Bez wątpienia będzie jeszcze ważniejsze w przyszłości.

Podstawowe zasady biznesu nie ulegają zmianie: wiarygodność i rzetelność procentują. Zwłaszcza jeżeli dotyczą kwestii istotnych z punktu widzenia interesów planety i społeczeństwa, ale również etyki i zasad zarządzania firmą. To najważniejsze elementy uwzględniane w ocenie pozafinansowych aspektów działania organizacji. 

Cel każdej firmy, niezależnie od jej rozmiaru, branży czy posiadanych aktywów, powinien być jasny. Ma rozwijać się w zrównoważony sposób, dążąc do minimalizacji negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne, zapewniać najwyższe standardy dotyczące ładu korporacyjnego i najlepsze warunki pracy własnym pracownikom. Wynika to ze zmieniających się regulacji prawnych, które w coraz większym stopniu stawiają na rozbudowane raportowanie ESG i nakładają na przedsiębiorców określone obowiązki. Jest to również zgodne z oczekiwaniami inwestorów i konsumentów.

Warto, aby działania pozwalające na osiągnięcie tego ambitnego założenia były wyrażone w formie strategii. Warto więc dowiedzieć się, co kryje się pod skrótem  ESG i jak zastosować te wytyczne w praktyce, z korzyścią dla rozwoju Twojej firmy. 

Przestrzegamy przed traktowaniem ESG jako pustej deklaracji. Takie podejście, określane często mianem „green- lub sustainability-washing” może nieść poważne, nie tylko wizerunkowe konsekwencje. 

Filary strategii ESG

Aby ułożyć dobrą strategię działania, warto wrócić do tego, czym jest skrót ESG. Odnosi się do trzech obszarów, na które przedsiębiorstwo ma bezpośredni lub pośredni wpływ:

  • E (ang. environmental) – kwestie środowiskowe,
  • S (ang. social) – kwestie odpowiedzialności społecznej,
  • G (ang. corporate governance) – kwestie dot. ładu korporacyjnego.

Dobra strategia powinna odnosić się do wszystkich trzech aspektów. Uwzględnij w niej działania podejmowane przez firmę w tych obszarach w krótszej i dłuższej perspektywie oraz potencjalne ryzyka i szanse ESG. Na jakie kwestie warto zwrócić uwagę, budując strategię ESG?

  • Elementy środowiskowe: działania podejmowane w celu redukcji wpływu przedsiębiorstwa na środowisko naturalne, w tym inwestycje w obszar odnawialnych źródeł energii i ograniczenia zużycia zasobów, rozwiązania mające na celu tworzenie bardziej zrównoważonych środowiskowo produktów (np. takie, których opakowania nadają się do recyklingu lub ponownego wykorzystania), zaangażowanie w inicjatywy proekologiczne i propagujące zielone technologie w gospodarce.
  • Elementy odpowiedzialności społecznej: to szeroka kategoria obejmująca między innymi zasady zatrudnienia, programy mające na celu ochronę praw pracownika, podwyższanie kwalifikacji, przeciwdziałanie dyskryminacji w miejscu pracy, ale również inicjatywy służące rozwojowi społecznemu i zaangażowanie w projekty wspierające ważne z perspektywy przedsiębiorstwa wartości. 
  • Elementy ładu korporacyjnego: obejmują działania zapewniające jasne procedury, wysoki poziom transparentności i właściwe sposoby zarządzania ryzykiem ESG.

Najważniejsze zasady przygotowywania strategii i planowania działań w ramach ESG

Tworzenie strategii ESG warto rozpocząć od zrozumienia, co oznacza ESG dla organizacji i jakie konkretne korzyści jej przynosi. Warto przeprowadzić także badanie istotności oraz wejść w dialog z interesariuszami firmy, żeby zrozumieć, jakie są główne obszary wpływu firmy na jej otoczenie. Pozwoli Ci to także łatwiej dostrzec obszary, w których przedsiębiorstwo działa zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju i te, które wymagają usprawnień.

Dlaczego strategie ESG są tak ważne? Z badania przeprowadzonego przez Deloitte w 2021 r. wynika, że 65% inwestorów korzysta z ocen ESG regularnie – przynajmniej raz w tygodniu2. Od przedsiębiorstw, które finansują, inwestorzy oczekują aktywnych działań w kwestiach środowiskowych i społecznych. Co więcej, wykazują większą chęć inwestowania w spółki z dobrymi wynikami ESG. Zaangażowanie w ochronę środowiska i wsparcie społeczności oznacza więc po prostu lepszą rynkową pozycję i zyski.

Dobra strategia ESG powinna zawierać kilka podstawowych elementów: 

  • Cele przedsiębiorstwa i sposób ich realizacji: wskaż dokładne założenia przyświecające przedsiębiorstwu i sposób, w jaki je osiągniesz. Powinny być jak najbardziej mierzalne i możliwe do zweryfikowania. 
  • Ryzyka ESG: podstawowym elementem strategii jest analiza potencjalnych ryzyk ESG w dłuższej i krótszej perspektywie. W ich ramach uwzględnia się wszystkie czynniki związane z ESG, które mogą mieć wpływ na finanse przedsiębiorstwa lub sposób jego funkcjonowania. 
  • Wskazanie planu działania: określ, jakie inicjatywy przedsiębiorstwo będzie podejmować w celu realizacji przyjętych założeń w krótszej i dłuższej perspektywie. 
  • Zasady raportowania: wskaż, w jaki sposób firma będzie monitorować pozafinansowe aspekty swojego funkcjonowania, z jakich narzędzi i metod korzysta, kto i na jakich zasadach może zapoznawać się z raportami. 

Aby strategia ESG spełniała swoje zadanie, musi być we właściwy sposób opracowana, ale również realizowana i dostępna dla interesariuszy. Najlepiej świadczą o tym dostępne na najbardziej innowacyjnych rynkach przykłady. ESG coraz częściej jest ważnym argumentem przemawiającym za wyborem konkretnej firmy, wobec czego warto pomyśleć o skutecznych metodach promocji strategii.

 

1 https://www.dnb.com/pl-pl/newsy-artykuly/raport-trendow-esg-2022.html

2 https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/zarzadzania-procesami-i-strategiczne/articles/esg-ratingi-jak-sie-przygotowac-jaka-daja-wartosc.html

Czy ten artykuł był przydatny?
średnia: 0 | 0 ocen

Przeglądaj tematy